Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO

Được đăng lên bởi tytkhanhyentrung-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1014 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ KHÁNH YÊN TRUNG
Số:

/ BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Khánh yên trung, ngày21 tháng11 năm 2014

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của bộ
chính trị về công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
và nghị quyết 47-NQ/TW ngày 23/2/2005 của bộ chính trị về tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
Xã khánh yên trung là xã vùng ba của huyện văn bàn , năm cách xa trung
tâm huyện 3,5 km về phía nam xã có diện tích 4757 ha .Trong đó đất tự nhiên
chiếm 80% còn lại là đất nông nghiệp ,xã có hai dân tộc anh em cùng chung sống
đó la dân tộc tày và dân tộc kinh , dân tộc tày chiếm 80 % , có tổng số hộ là 762
với 3689 nhân khẩu chia thành 10 thôn bản các dân tộc trong xã sống đoàn kết .
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền.
- Nhận thức được công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công công
tác dân số kế hoạch hoá gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng vừa có ý
nghĩa chiến lược vừa góp phần giả quyết những vấn đề cấp bách đặt ra trong nhiệm
vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của địa phương đồng thời xác định rõ
công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số là một
trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng do đó UBND xã đã tích cực tham mưu
với đảng uỷ xã triển khai nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, hội viên các hội
đoàn thể, cán bộ nhân viên trạm y tế xã nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ y,
bác sỹ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác
dân số. UBND xã, trạm y tế xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện
nghị quyêt số 46-NQ/TW và nghị quyết số 47-NQ/TW. Đa dạng hoá các loại hình
truyền thông để nhân dân tự giác và tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ súc
khoẻ và thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ,từng buớc hạn chế những lối
sống và thói quen có hại cho sức khoẻ, xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh.
- Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết
số 46-NQ/TW, nghị quyết 47NQ/TW và các văn bản chỉ đạo được thực hiện theo
định kỳ hàng năm.
- Có thể nói việc triển khai nghị quyết số 46-NQ/TW và nghị quyết số 47NQ/TW trên địa bàn xã được tiến hàn...
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ KHÁNH YÊN TRUNG
S: / BC-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Khánh yên trung, ngày21 tháng11 năm 2014
BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết s 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của bộ
chính trị về công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
và nghị quyết 47-NQ/TW ngày 23/2/2005 của bộ chính trị về tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

 !"# $%%&'()!)*+#
#,-./01#)*2#!#"3456
)!"3"3#"3#,-./!7563%89
:#8-;<#=.2>"3(56)(,&
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền.
?@AB)CD2>(5!5B(E"22
"56,(1(#)F3(G#HIJK!L
M#,CDK!N#>I,G*)*)O(#
H#P#,3#)*C:)QCR)ST#)QU
2>(5!(5B(E"2"563
(G#H QIJ"()!VW@X) +C
:#)>Y#P#QI,),=../3)>#3##3#
)(P3#1,Z(AB)3#[
5\)6#:#2>(5!(5B(E"2
"56&VW@X1,"+CRF)3HP+#
QI56$8?@]^'_QI,56$%?@]^'_&`"1((1#F
2)P"+# +#((1)3>(5a
(E+#6 5"56bccd`K:1,G6#
56!#I4!1#(5B(E"+,56#1&
?e2#P#5)##7B+#QI,
56$8?@]^'_QI,$%@]^'_>f)1()CD+#4(
)Qg&
?e!P!###P#QI,56$8?@]^'_QI,56$%?
@]^'_)Q)CD#,)(3h()>3 
=
BÁO CÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO - Người đăng: tytkhanhyentrung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÁO CÁO 9 10 738