Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo

Được đăng lên bởi dongcovinhcuu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Phßng gi¸o dôc & §µo t¹o

Trêng THCS Hîp TiÕn

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------***---------

---***---

B¸o c¸o

Tæng kÕt th viÖn trêng häc n¨m häc 2006 - 2007.
I - §Æc ®iÓm t×nh h×nh:

N¨m häc 2006 - 2007 ®¬n vÞ trêng THCS Hîp TiÕn ®îc biªn chÕ 52 ®/c c¸n
bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn.
Trêng cã tæng sè 544 häc sinh ®îc biªn chÕ thµnh 14 líp, khèi 9: 4 líp, khèi
8: 4 líp, khèi 7: 3 líp, khèi 6: 3 líp.
1- ThuËn lîi:
- Nhµ trêng s¾p xÕp mét phßng ®ñ diÖn tÝch võa lµm kho s¸ch võa lµm phßng
®äc cho häc sinh. Tæng diÖn tÝch 54m², 12 m² dïng lµm kho, cßn l¹i 42 m ² dïng
lµm phßng ®äc cho häc sinh.
- Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng quan t©m ®Õn c«ng t¸c th viÖn trêng häc vµ coi
kho s¸ch cña th viÖn lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y vµ
häc tËp.
- §éi ngò gi¸o viªn cña trêng ®îc ®µo t¹o chuÈn ho¸ vµ trªn chuÈn, ®a sè
gi¸o viªn trÎ, khoÎ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng, ham häc hái,
thÝch ®äc s¸ch b¸o.
- Trêng ®· cã th viÖn ®îc c«ng nhËn ®¹t chuÈn n¨m häc 2004 - 2005.
- Trêng ®Çu t kinh phÝ mua s¸ch tham kh¶o, s¸ch n©ng cao phôc vô cho viÖc
ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ häc, ®Æc biÖt lµ ®èi víi líp 9.
- Häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt, ham häc, ham hiÓu biÕt thêng xuyªn ®Õn th
viÖn ®Ó mîn s¸ch, truyÖn ®äc nh»m tÝch luü kiÕn thøc më réng, hiÓu biÕt….
2 - Khã kh¨n:
* VÒ c¬ së vËt chÊt: Míi ®¹t lµ th viÖn chuÈn cÇn phÊn ®Êu th viÖn tiªn tiÕn,
ph¶i ®Çu t thªm tñ, gi¸ ®ùng s¸ch ®Ó trng bµy.
CÇn ®Çu t thªm s¸ch tham kh¶o, truyÖn ®äc cho häc sinh, v× vËy nhµ trêng
cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t kinh phÝ ®Ó mua bæ sung.
Nhu cÇu tiÒm n¨ng cña gi¸o viªn vµ häc sinh th× ®a d¹ng vµ phong phó viÖc
®Þnh híng nhu cÇu tiÒm n¨ng vµ ®¸p øng ®ñ cho c¸c em häc sinh cÇn sù quan t©m
cña c¶ gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi.
II - KÕt qu¶ ®¹t ®îc.

1 - C¬ së vËt chÊt.
Ngay tõ ®Çu n¨m nhµ trêng ®· cã kÕ ho¹ch x©y dùng th viÖn tiªn tiÕn nªn
viÖc ®Çu t cho mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ s¸ch còng ®îc quan t©m cô thÓ ®· mua bæ
sung: S¸ch Tham kh¶o, SNV, S§§, SPL tæng 13 triÖu ®ång.

- HiÖn nay kho s¸ch nhµ trêng nh×n chung ®· phôc vô ®ñ cho nhu cÇu ®äc
s¸ch vµ nghiªn cøu cña gi¸o viªn.
- Tuy nhiªn sè lîng s¸ch tham kh¶o chñ yÕu lµ s¸ch chuyªn m«n n©ng cao.
§Ò nghÞ nhµ trêng bæ sung thªm s¸ch bæ trî kiÕn thøc x· héi, t©m lý thanh thiÕu
niªn nh: T×nh b¹n, t×nh yªu, nhu cÇu t×m viÖc vµ kinh nghiÖm lùa chän nghÒ nghiÖp
ph¸t huy kh¶ n¨ng cña b¶n th©n.
- CÇn bæ sung thªm kho s¸ch ®¹o ®øc ®Ó gióp c¸c em cã ®iÒu kiÖn mîn ®äc
nhiÒu vµ phôc vô ®äc theo chñ ®Ò ®î...
Phßng gi¸o dôc & §µo t¹o
Trêng THCS Hîp TiÕn
---***---
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------***---------
B¸o c¸o
Tæng kÕt th viÖn trêng häc n¨m häc 2006 - 2007.
I - §Æc ®iÓm t×nh h×nh:
N¨m häc 2006 - 2007 ®¬n trêng THCS Hîp TiÕn ®îc biªn chÕ 52 ®/c c¸n
bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn.
Trêng cã tæng 544 häc sinh ®îc biªn chÕ thµnh 14 líp, khèi 9: 4 líp, khèi
8: 4 líp, khèi 7: 3 líp, khèi 6: 3 líp.
1- ThuËn lîi:
- Nhµ trêng s¾p xÕp mét phßng ®ñ diÖn tÝch võa lµm kho s¸ch võa lµm phßng
®äc cho häc sinh. Tæng diÖn tÝch 54m , 12 m dïng lµm kho, cßn l¹i 42 m dïng² ² ²
lµm phßng ®äc cho häc sinh.
- Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng quan t©m ®Õn c«ng t¸c th viÖn trêng häc coi
kho s¸ch cña th viÖn mét yÕu quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y
häc tËp.
- §éi ngò gi¸o viªn cña trêng ®îc ®µo t¹o chuÈn ho¸ trªn chuÈn, ®a sè
gi¸o viªn trÎ, khoÎ, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp v÷ng vµng, ham häc hái,
thÝch ®äc s¸ch b¸o.
- Trêng ®· cã th viÖn ®îc c«ng nhËn ®¹t chuÈn n¨m häc 2004 - 2005.
- Trêng ®Çu t kinh phÝ mua s¸ch tham kh¶o, s¸ch n©ng cao phôc cho viÖc
ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ häc, ®Æc biÖt lµ ®èi víi líp 9.
- Häc sinh ý thøc häc tËp tèt, ham häc, ham hiÓu biÕt thêng xuyªn ®Õn th
viÖn ®Ó mîn s¸ch, truyÖn ®äc nh»m tÝch luü kiÕn thøc më réng, hiÓu biÕt….
2 - Khã kh¨n:
* vËt chÊt: Míi ®¹t th viÖn chuÈn cÇn phÊn ®Êu th viÖn tiªn tiÕn,
ph¶i ®Çu t thªm tñ, gi¸ ®ùng s¸ch ®Ó trng bµy.
CÇn ®Çu t tm s¸ch tham kh¶o, truyÖn ®äc cho häc sinh, vËy nhµ trêng
cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t kinh phÝ ®Ó mua bæ sung.
Nhu cÇu tiÒm n¨ng cña gi¸o viªn häc sinh th× ®a d¹ng phong pviÖc
®Þnh híng nhu cÇu tiÒm n¨ng vµ ®¸p øng ®ñ cho c¸c em häc sinh cÇn sù quan t©m
cña c¶ gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi.
II - KÕt qu¶ ®¹t ®îc.
1 - C¬ së vËt chÊt.
Ngay ®Çu n¨m nhµ trêng ®· ho¹ch x©y dùng th viÖn tiªn tiÕn nªn
viÖc ®Çu t cho mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ s¸ch còng ®îc quan t©m thÓ ®· mua bæ
sung: S¸ch Tham kh¶o, SNV, S§§, SPL tæng 13 triÖu ®ång.
Báo cáo - Trang 2
Báo cáo - Người đăng: dongcovinhcuu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo 9 10 269