Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO

Được đăng lên bởi tueminh228
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM KHẢO, KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH
GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI
PHÒNG .......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TUẦN/THÁNG 19 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN/THÁNG 20 NĂM 2015
A. Công việc hoàn thành trong tuần/tháng 19
TT
I
1
2
II

Hoạt động

Thời hạn
thực hiện

Địa điểm
thực hiện

Đơn vị phối hợp
thực hiện

Kết quả thực hiện

Nhiệm vụ thường xuyên

Nhiệm vụ không thường xuyên
(TCVN, QCVN, Khuyến nông, KHCN,…)

1
2
III
1

Hoạt động dịch vụ; phí, lệ phí
Xây dựng dự toán chi phí Khảo nghiệm, kiểm định giống vật
nuôi (13 QCVN)

Tuần 19

Hoàn thành

Hoạt động khác
Xây dựng quy trình vận hành máy phân tích trứng

Tuần 19

Đang xây dựng

Tuần 19

Hoàn thành

Tuần 19

Hoàn thành

2
IV
1
2
3

Góp ý xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
Góp ý xây dựng sổ tay Khảo, kiểm nghiệm giống vật nuôi.

B. Kế hoạch công việc trong tuần/tháng 20
TT
I
1
2
II

Hoạt động

Thời hạn
thực hiện

Địa điểm
thực hiện

Đơn vị phối hợp
thực hiện

Kết quả thực hiện

Nhiệm vụ thường xuyên

Nhiệm vụ không thường xuyên
(TCVN, QCVN, Khuyến nông, KHCN,…)

1
2
III

Hoạt động dịch vụ; phí, lệ phí

1
2
IV
1

Hoạt động khác
Xây dựng quy trình vận hành máy phân tích trứng

Đang xây dựng

2

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015
NGƯỜI THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Thu Hiền

...
TRUNG TÂM KHẢO, KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH
GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI
PHÒNG .......
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TUẦN/THÁNG 19 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN/THÁNG 20 NĂM 2015
A. Công việc hoàn thành trong tuần/tháng 19
TT Hoạt động
Thời hạn
thực hiện
Địa điểm
thực hiện
Đơn vị phối hợp
thực hiện
Kết quả thực hiện
I Nhiệm vụ thường xuyên
1
2
II
Nhiệm vụ không thường xuyên
(TCVN, QCVN, Khuyến nông, KHCN,…)
1
2
III Hoạt động dịch vụ; phí, lệ phí
1
Xây dựng dự toán chi phí Khảo nghiệm, kiểm định giống vật
nuôi (13 QCVN)
Tuần 19
Hoàn thành
2
IV Hoạt động khác Tuần 19 Đang xây dựng
1
Xây dựng quy trình vận hành máy phân tích trứng
Tuần 19 Hoàn thành
2
Góp ý xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
Tuần 19 Hoàn thành
3
Góp ý xây dựng sổ tay Khảo, kiểm nghiệm giống vật nuôi.
BÁO CÁO - Trang 2
BÁO CÁO - Người đăng: tueminh228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO 9 10 562