Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên giáo dục thường xuyên

Được đăng lên bởi Tâm Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN
TT GDTX TIÊN LƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH VỀ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014- 2015
Họ và tên : Lê Thị Lan Anh
Sinh ngày 01 tháng 08 năm 1989
Tổ chuyên môn: Tổ KHXH
Năm vào ngành giáo dục : 2011
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy môn Văn khối 11; Chủ nhiệm
lớp 11; Phụ trách trung tâm HTCĐ xã Dị Chế.
- Căn cứ Thông tư số 33/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên GDTX.
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giaó dục và Đào tạo Tiên Lữ về việc bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Căn cứ kế hoạch của Trung tâm GDTX Tiên Lữ về việc bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên năm học 2014 – 2015.
- Căn cứ thực tế của trung tâm GDTX Tiên Lữ và năng lực của bản thân, cá nhân tôi
xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2014 –
2015 như sau:
I. Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực:
Một giờ học tốt, một giờ dạy thành công theo định hướng phát triển năng lực
người học phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài việc học sinh tích cực học tập, tự giác,

chủ động, sáng tạo trong giờ học thì đòi hỏi giáo viên hiểu bản chất của đổi mới
phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học như thế nào, nắm
vững kiến thức, các kĩ thuật dạy học tích cực. Đặc biệt người thầy phải hiểu làm tốt
công tác chuẩn bị của giáo viên và học sinh trước giờ học đó diễn ra. Sau khi nghiên
cứu và giảng dạy một số tiết học thực nghiệm theo hướng đổi mới phương pháp dạy
học tôi xin đưa ra một góc nhìn trong công tác chuẩn bị của giáo viên và học sinh cho
một tiết học theo định hướng phát triển năng lực người học cho bài giảng “Nhàn” của
Nguyễn Bỉnh Khiêm.
1. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
a. Xác định được mục tiêu của bài học:
Giúp học sinh:
* Kiến thức:
- Cảm nhận được niềm vui và quan niệm sống, triết lí sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Hiểu được ngôn ngữ tự nhiên, giản dị, cách nói ẩn ý... trong bài thơ.
- Giáo dục quan niệm sống tốt đẹp và niềm vui trong cuộc sống cho học sinh.
* Kĩ năng: Cảm thụ được thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm.
* Thái độ: thể hiện thái độ với cuộc sống không tham ...



 !"#$!%&' '(

)*+,-./0,-)123+
456789:678;


  
!""#$%
!&$'()"*"+,#-./0123&
45617$**829:;<2=>
?2@(A0BBC%C?D+<9%3DE
*(FDE+"#$9"-"G&H2(I*JHK#(L(M
:"+< >
?2@(A0%NC%%C?D+<9O%%3DE*(F
DE+"#$9"-"G&HP=HK#(L(M:"
Q"R6"#$(M:>
?2@/="-37S+T#$9"-"UG&HK#(L
(M:"Q"R6"#$(M:>
?2@/="-3*8+< UG&HK#(L(M:
"%VW%X>
?2@Y=3*8+< U4Y3H,8R8
:8#YY&/="-HK#(L(M:8%VW
%X(A
< =>'$%'#%?'@A'B$'CD&E#%?'@AF'"G
ZEM0REM#-["'(56*\4Y
(M6$E"G=0>!"&A]Y^6RYR
Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên giáo dục thường xuyên - Trang 2
Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên giáo dục thường xuyên - Người đăng: Tâm Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên giáo dục thường xuyên 9 10 893