Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi phuongdt9x
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG THCS THÒ TRAÁN 1
TOÅ: Theå duïc-AN-MT

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

BAÙO CAÙO

(V/v toång keát boài döôõng thöôøng xuyeân
theo chu kyø cho giaùo vieân THCS )
Thöïc hieän theo coâng vaên soá126/PGD&ÑT-THCS ngaøy 21 thaùng 10 naêm
2008 cuûa phoøng GD&ÑT Moû Caøy veà vieäc höôùng daãn baùo caùo toång keát boài
döôõng thöôøng xuyeân theo chu kyø cho giaùo vieân THCS.
Toå Theå duïc-AN-MT tröôøng THCS Thò Traán 1 xin baùo caùo moät soá noäi
dung nhö sau:
1/.Ñaùnh giaù coâng taùc boài döôõng giaùo vieân theo chöông trình boài
döôõng thöôøng xuyeân theo chu kyø giao ñoaïn 2003-2007.
1.1.Ñaùnh giaù coâng taùc quaûn lyù vaø cung öùng boài döôõng giaùo vieân:
- Ban giaùm hieäu leân keá hoaïch cho töøng toå cuï theå, trieån khai caùc vaên baûn
chæ ñaïo kòp thôøi, trong quaù trình hoïc taäp boài döôõng thöôøng xuyeân Ban giaùm
hieäu theo doõi kieåm tra, ñaûm baûo luoân taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho giaùo vieân hoïc
taäp.
- Taøi lieäu hoïc taäp boài döôõng thöôøng xuyeân töông ñoái ñaày ñuû, ñaûm baûo
cho giaùo vieân hoïc taäp caùc moân.
1.2.Ñaùnh giaù chöông trình boài döôõng:
a/ Noäi dung boài döôõng phong phuù, phuø hôïp vôùi trình ñoä giaùo vieân vaø
vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc.
b/ Phöông phaùp boài döôõng:
-Moãi giaùo vieân laäp keá hoaïch hoïc taäp caù nhaân vaø ñöôïc löu giöõ trong Hoà
sô coâng chöùc.
-Giaùo vieân saép xeáp thôøi gian ñeå töï nghieân cöùu, töï ghi toùm taét, traû lôøi baøi
taäp, caâu hoûi vaøo vôû BDTX. Töï nghieân cöùu vaø vaän duïng keát quaû hoïc taäp vaøo
thöïc teá giaûng daïy, trao ñoåi kinh nghieäm vôùi ñoàng nghieäp cuøng moân trong Toå
CM.
-Töøng thaønh vieân trong toå soaïn ra noäi dung hoïc cho baûn thaân, hoaït ñoäng
hoïc taäp theo nhoùm vaø sau cuoái chöông trình coù phaàn kieåm tra ñaùnh giaù.
c/ Hình thöùc boài döôõng:
-Töï hoïc theo saùch vaø noäi dung töï soaïn theo taøi lieäu, thoâng qua ñoàng
nghieäp, hoïc nhoùm ñeå giaûi ñaùp nhöõng khoù khaên vöôùng maéc.
-Toå tröôûng CM toå chöùc hoïc taäp, saép xeáp 1-2 buoåi/tuaàn ñeå hoïc taäp BDTX
(Keát hôïp vôùi caùc sinh hoaït CM khaùc) vôùi hình thöùc nhö: daïy thöû, hoïc theo

nhoùm…. Toå tröôûng CM toång hôïp thaéc maéc cuûa CB-GV ñeà xuaát Ban chæ ñaïo
BDTX cuûa tröôøng ñeå kòp thôøi giaûi quyeát.
d/ Phöông phaùp ñaùnh giaù keát quaû boài döôõng:
-Coâng taùc ñaùnh giaù keát quaû boài döôõng BDTX luoân ñöôïc taäp theå GV
trong toå coi troïng, xem nay laø coâng vieäc raát caàn thieát nhaèm naâng cao tay ngheà
chuyeân...
TRÖÔØNG THCS THÒ TRAÁN 1 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TOÅ: Theå duïc-AN-MT Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
BAÙO CAÙO
(V/v toång keát boài döôõng thöôøng xuyeân
theo chu kyø cho giaùo vieân THCS )
Thöïc hieän theo coâng vaên soá126/PGD&ÑT-THCS ngaøy 21 thaùng 10 naêm
2008 cuûa phoøng GD&ÑT Moû Caøy veà vieäc höôùng daãn baùo caùo toång keát boài
döôõng thöôøng xuyeân theo chu kyø cho giaùo vieân THCS.
Toå Th duïc-AN-MT tröôøng THCS Thò Traán 1 xin baùo caùo moät soá noäi
dung nhö sau:
1/.Ñaùnh giaù coâng taùc boài döôõng giaùo vieân theo chöông trình boài
döôõng thöôøng xuyeân theo chu kyø giao ñoaïn 2003-2007.
1.1.Ñaùnh giaù coâng taùc quaûn lyù vaø cung öùng boài döôõng giaùo vieân:
- Ban giaùm hieäu leân keá hoaïch cho töøng toå cuï theå, trieån khai caùc vaên baûn
chæ ñaïo p thôøi, trong quaù trình hoïc taäp boài döôõng thöôøng xuyeân Ban giaùm
hieäu theo doõi kieåm tra, ñaûm baûo luoân taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho giaùo vieân hoïc
taäp.
- Taøi lieäu hoïc taäp boài döôõng thöôøng xuyeân töông ñoái ñaày ñuû, ñaûm baûo
cho giaùo vieân hoïc taäp caùc moân.
1.2.Ñaùnh giaù chöông trình boài döôõng:
a/ Noäi dung boài döôõng phong phuù, phuø hôïp vôùi trình ñoä giaùo vieân vaø
vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc.
b/ Phöông phaùp boài döôõng:
-Moãi giaùo vieân laäp keá hoaïch hoïc taäp caù nhaân vaø ñöôïc löu giöõ trong Hoà
sô coâng chöùc.
-Giaùo vieân saép xeáp thôøi gian ñeå töï nghieân cöùu, töï ghi toùm taét, traû lôøi baøi
taäp, caâu hoûi vaøo vôû BDTX. ï nghieân cöùu v vaän duïng keát quaû hoïc taäp vaøo
thöïc teá giaûng daïy, trao ñoåi kinh nghieäm vôùi ñoàng nghieäp cuøng moân trong Toå
CM.
-Töøng thaønh vieân trong toå soaïn ra noäi dung hoïc cho baûn thaân, hoaït ñoäng
hoïc taäp theo nhoùm vaø sau cuoái chöông trình coù phaàn kieåm tra ñaùnh giaù.
c/ Hình thöùc boài döôõng:
-Töï hoïc theo saùch vaø noäi dung töï soaïn theo taøi lieäu, thoâng qua ñoàng
nghieäp, hoïc nhoùm ñeå giaûi ñaùp nhöõng khoù khaên vöôùng maéc.
-Toå tröôûng CM toå chöùc hoïc taäp, saép xeáp 1-2 buoåi/tuaàn ñeå hoïc taäp BDTX
(Keát hôïp vôùi caùc sinh hoaït CM khaùc) vôùi hình thöùc nhö: daïy thöû, hoïc theo
Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: phuongdt9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên 9 10 516