Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cải cách hành chính năm 2014

Được đăng lên bởi thuytran91apa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH TÂM
Số:

/BC - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Tâm, ngày

tháng

năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2014
Thực hiện công văn số 1412/SNV-CCHC ngày 11/10/2012 của Sở Nội Vụ
tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính
(CCHC) năm và báo cáo CCHC định kỳ.
Thöïc hieän công văn số 1628/UBND-CV cuûa UBND Huyeän Hôùn Quaûn veà
vieäc baùo caùo kết quả công tác chành Cải cách hành chính năm 2014.
Ủy ban nhân dân xã Minh Tâm báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính
năm 2014 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
1. Về kế hoạch cải cách hành chính:
Công tác cải cách hành chính luôn được chính quyền địa phương quan tâm,
nhằm giảm bớt phiền hà đi lại cho nhân dân. Vì vậy, ngay từ đầu năm UBND xã
Minh Tâm đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm
2014 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
2. Về tổ chức, chỉ đạo, điều hành CCHC:
Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014 của
UBND huyện về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm
soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hớn Quản, UBND xã Minh Tâm cũng đã
phân công nhiệm vụ cho công chức Tư pháp hộ tịch thực hiện nhiệm vụ này.
Từ ngày 30/11/2013 UBND xã Minh Tâm đã luôn triển khai, chỉ đạo, cán bộ,
công nhân viên chức thực hiện các nội dung của bộ thủ tục hành chính của UBND
tỉnh Bình Phước ban hành theo quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 09/10/2013.
Và ngay sau khi bộ thủ tục hành chính này được thay thế bằng quyết định số
1195/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc
công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình
Phước, UBND xã Minh Tâm đã quan tâm, chỉ đạo cán bộ công chức cập nhật bộ thủ
tục hành chính mới, tiến hành niêm yết, công khai bộ thủ tục hành chính mới tại trụ
sở cơ quan để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cũng như quyền giám sát đối với
cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC
3. Công tác tuyên truyền về CCHC:
Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại UBND xã Minh Tâm cũng
được các cấp, chính quyền địa phương quan tâm và đặt lên hàng đầu, nhằm tuyên
1

truyền sâu rộng đến cán bộ, công nhân viên chức và người dân trên địa bàn xã được
biết và thực hiện.Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như
tuyên truyền trên hệ thống trạm truyền thanh xã, băng rôn, khẩu hiệu tại nơi có đông
khu dân cư sinh sống, thông qua các b...
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Tâm, ngày tháng năm 2014
BÁO CÁO
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2014
Th !"#
$%&'()*()+,-.+/0123 45
67894141:;<=>
Thöïc hieän c?@ cuûa UBND Huyeän Hôùn Quaûn v
vieäc baùo caùo k0$AB3 $4c3458.
C9 .+.-DEF.894141<0$AB3$4345
8( B
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
1. Về kế hoạch cải cách hành chính:
$4345GB:(H5AB*:; I(JAB $.8K
L8389)$I*:G21.+.>&MK $N:OB8-D
EF.8:D:"-.+9 <0123458
$P1()+, !"#>
2. Về tổ chức, chỉ đạo, điều hành CCHC:
FQB0$:;RSTQU$48
B*I.8#149"KVG8:OB8<W8
14$$$#5$XY:; 9B)QB3K-DEF.8Z:D
I.8#1VF(I4I"$;$8#>
FN[[-DEF.8:DGB$XW< K%:21K49"K
.YV$4"+B 9"$$#5 
$%&'()9 $P1AB0$:;STQUR[>
  B<9"$$#5:(H$ $09LAB0$:;
RSQU??  .+.$%&'()*
99"$$#5B4I+#$2\I-D$XY:; 9$%&
'()K-DEF.8:DAB $.8K%:2149"VMIM$9"$
$#58)K$0Y80$K< 9"$$#58)$2$X#
!JAB :W931:38AB*KGH5HII4IZ(AB*484$:)
49"KV$X1AB4$X&$0IMK3AB0$FF
3. Công tác tuyên truyền về CCHC:
$4$BY$XB**345$2-DEF.8Z
:(H4\IK5AB*:; I(JAB $.8:]$GY:OBKL8$BY
Báo cáo cải cách hành chính năm 2014 - Trang 2
Báo cáo cải cách hành chính năm 2014 - Người đăng: thuytran91apa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo cải cách hành chính năm 2014 9 10 975