Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 22
MẪU BÁO CÁO CẤP ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT
Số………../BCXMCD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………,ngày…….tháng……năm……….

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CẤP ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Thực hiện Thông tư số
/2010/TT - BGTVT ngày…/…/……..của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải…….....…báo cáo kết quả thực hiện
năm…….. như sau:
1. Số lượng giấy chứng nhận đăng ký, biển số đã cấp:
1.1. Tổng số giấy chứng nhận đăng ký đã cấp:…………………./chiếc.
Trong đó: - Cấp mới:……/chiếc, từ số………… đến số……………..
- Cấp lại:……../chiếc, từ số………….đến số…………… ..
- Phôi chứng chỉ bị hỏng:
1.2. Tổng số biển số đã cấp:……./bộ.
Trong đó: Bánh lốp:………./bộ, từ số…………..…..đến số……….
Bánh xích:……../bộ, từ số……………….đến số…………
Bánh thép:………/bộ, từ số……………...đến số……………….
2. Xe máy chuyên dùng đóng lại số động cơ, số khung, tổng số:……………/chiếc.
Trong đó: Bánh lốp:……../chiếc, từ số… ……….…đến số…………
Bánh xích:……./chiếc, từ số…………….đến số…………
Bánh thép:……./chiếc, từ số ……………đến số………..
3. Xe máy chuyên dùng di chuyển:………../chiếc
Trong đó: Di chuyển đi:……………./chiếc
Di chuyển đến:……………./chiếc
4. Xe máy chuyên dùng xoá sổ đăng ký:……………../chiếc
5. Đề xuất, kiến nghị trong công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

1

...
Phụ lục 22
MẪU BÁO CÁO CẤP ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số………../BCXMCD. ………,ngày…….tháng……năm……….
BÁO CÁO
CÔNG TÁC CẤP ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Thực hiện Thông tư số /2010/TT - BGTVT ngày…/…/……..của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải…….....…báo cáo kết quả thực hiện
năm…….. như sau:
1. Số lượng giấy chứng nhận đăng ký, biển số đã cấp:
1.1. Tổng số giấy chứng nhận đăng ký đã cấp:…………………./chiếc.
Trong đó: - Cấp mới:……/chiếc, từ số………… đến số……………..
- Cấp lại:……../chiếc, từ số………….đến số…………… ..
- Phôi chứng chỉ bị hỏng:
1.2. Tổng số biển số đã cấp:……./bộ.
Trong đó: Bánh lốp:………./bộ, từ số…………..…..đến số……….
Bánh xích:……../bộ, từ số……………….đến số…………
Bánh thép:………/bộ, từ số……………...đến số……………….
2. Xe máy chuyên dùng đóng lại số động cơ, số khung, tổng số:……………/chiếc.
Trong đó: Bánh lốp:……../chiếc, từ số… ……….…đến số…………
Bánh xích:……./chiếc, từ số…………….đến số…………
Bánh thép:……./chiếc, từ số ……………đến số………..
3. Xe máy chuyên dùng di chuyển:………../chiếc
Trong đó: Di chuyển đi:……………./chiếc
Di chuyển đến:……………./chiếc
4. Xe máy chuyên dùng xoá sổ đăng ký:……………../chiếc
5. Đề xuất, kiến nghị trong công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
1
Báo cáo cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 9 10 228