Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chỉnh sửa sau thanh tra ngày 10 hàng tháng

Được đăng lên bởi sontb1987
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4,KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p vÒ ho¹t ®éng tÝn dông

STT

Tªn kh¸ch hµng

Sè tiÒn

Tµi s¶n
§¶m b¶o

2

3

NguyÔn L­u Quúnh 12.830.000®

TÝn ChÊp L­
¬ng

24.990.000®

1

TÝn ChÊp L­
¬ng

Lª ThÞ Nga

TrÇn Quang Th¶o

ThÕ chÊp QSD
®Êt sè
Q172067
mang tªn TrÇn
Quang Th­íc
150,000,000
do UBND
huyÖn S«ng
Thao cÊp ngµy
22/10/1999.
DiÖn tÝch
1430m2

Kh¸ch hµng cam
kÕt ®Õn
Nguyªn nh©n
BiÖn ph¸p thùc hiÖn 15/05/2013 xÏ
khã kh¨n
Sè tiÒn
Sè tiÒn
Sè tiÒn tr¶ hÕt sè tiÒn nî
Kh¸c
gçc ®· xin gia
®iÒu chØnh
Gia h¹n MiÔn gi¶m l·i
h¹n cô thÓ n­
sau: T3/2013 tr¶
Hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n do èm
Kh¸ch hµng cam
4.000.000® tiªng
®au bÖnh tËt ph¶i ®i ch¹y ch÷a ë
kÕt ®Õn
12.830.000® 12.830.000®
gèc+ l·i ph¸t
nhiÒu n¬i nªn t×nh h×nh kinh tÕ cã
31/05/2013 xÏ
sinh. T4/2013 tr¶
nhiÒu khã kh¨n.
tr¶ hÕt sè tiÒn nî
4.000.000® tiªng
gçc ®·l·i ph¸t
gèc + xin gia
h¹n cô thÓ n­
sinh. §Õn
sau: T3/2013xÏ
15/05/2013 tr¶
Hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n do èm
5.000.000® tiªng
tr¶ 4.830.000®
®au bÖnh tËt ph¶i ®i ch¹y ch÷a ë
24.990.000® 24.990.000
gèc+ l·i ph¸t
tiÒn gèc tÊt to¸n
nhiÒu n¬i nªn t×nh h×nh kinh tÕ cã
sinh. T4/2013 tr¶
kho¶n vay.
nhiÒu khã kh¨n.
5.000.000® tiªng
gèc + l·i ph¸t
sinh. §Õn
N¨m 2012 kinh tÕ bÞ suy tho¸i dÉn
31/05/2013 xÏ
®Õn ngµy x©y dùng gÆp nhiÒu khã
tr¶ toµn bé sè
kh¨n, c¸c ®¬n vÞ x©y dùng gi¶m
Kh¸ch hµng xin
tiÒn gèc tÊt to¸n
doanh thu, c¸c c«ng tr×nh cã khèi l­
gia h¹n nî 12
kho¶n vay.
îng nghiÖm nh­ng ch­a ®­îc thanh
th¸ng tõ
to¸n do chö ®Çu t­ ch­a cã vèn ®Ó tr¶
ngµy13/04/2013
cho nhµ thÇu thi c«ng, mÆt kh¸c
150.000.000 150.000.000
®Õn ngµy
kh¸ch hµng lµm nhiÒu c«ng tr×nh nªn
13/04/2014 tr¶
khi thanh to¸n ë c«ng tr×nh nµy l¹i
hÕt sè tiÒn nî
lµm vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng
gçc ®· xin gia
tr×nh kh¸c do vËy kh¸ch hµng xin ra
h¹n
h¹n kho¶n nî ®Õn ngµy 13/04/2014 sÏ
tÊt to¸n kho¶n vay trªn.

Tinh h×nh
tµi chÝnh

...
4,KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p vÒ ho¹t ®éng tÝn dông
Tµi s¶n Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p thùc hiÖn Tinh h×nh
STT Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn §¶m b¶o khã kh¨n Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn Kh¸c tµi chÝnh
®iÒu chØnh Gia h¹n
MiÔn gi¶m l·i
1 12.830.000® 12.830.000® 12.830.000®
2 Lª ThÞ Nga
24.990.000® 24.990.000® 24.990.000
3 TrÇn Quang Th¶o 150,000,000 150.000.000 150.000.000
NguyÔn LAu Quúnh
TÝn ChÊp LA
¬ng
Hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n do èm
®au bÖnh tËt ph¶i ®i ch¹y ch÷a ë
nhiÒu n¬i nªn t×nh h×nh kinh tÕ cã
nhiÒu khã kh¨n.
Kh¸ch hµng cam
kÕt ®Õn
15/05/2013 xÏ
tr¶ hÕt sè tiÒn nî
gçc ®· xin gia
h¹n cô thÓ nA
sau: T3/2013 tr¶
4.000.000® tiªng
gèc+ l·i ph¸t
sinh. T4/2013 tr¶
4.000.000® tiªng
gèc + l·i ph¸t
sinh. §Õn
15/05/2013 xÏ
tr¶ 4.830.000®
tiÒn gèc tÊt to¸n
kho¶n vay.
TÝn ChÊp LA
¬ng
Hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n do èm
®au bÖnh tËt ph¶i ®i ch¹y ch÷a ë
nhiÒu n¬i nªn t×nh h×nh kinh tÕ cã
nhiÒu khã kh¨n.
Kh¸ch hµng cam
kÕt ®Õn
31/05/2013 xÏ
tr¶ hÕt sè tiÒn nî
gçc ®· xin gia
h¹n cô thÓ nA
sau: T3/2013 tr¶
5.000.000® tiªng
gèc+ l·i ph¸t
sinh. T4/2013 tr¶
5.000.000® tiªng
gèc + l·i ph¸t
sinh. §Õn
31/05/2013 xÏ
tr¶ toµn bé
tiÒn gèc tÊt to¸n
kho¶n vay.
ThÕ chÊp QSD
®Êt sè
Q172067
mang tªn TrÇn
Quang ThAíc
do UBND
huyÖn S«ng
Thao cÊp ngµy
22/10/1999.
DiÖn tÝch
1430m2
N¨m 2012 kinh tÕ bÞ suy tho¸i dÉn
®Õn ngµy x©y dùng gÆp nhiÒu k
kh¨n, c¸c ®¬n vÞ x©y dùng gi¶m
doanh thu, c¸c c«ng tr×nh cã khèi lA
îng nghiÖm nhAng chAa ®Aîc thanh
to¸n do chö ®Çu tA chAa cã vèn ®Ó t
cho nhµ thÇu thi c«ng, mÆt kh¸c
kh¸ch hµng lµm nhiÒu c«ng tr×nh nªn
khi thanh to¸n ë c«ng tr×nh nµy l¹i
lµm vèn ®Ó ®Çu tA x©y dùng c«ng
tr×nh kh¸c do vËy kh¸ch hµng xin ra
h¹n kho¶n nî ®Õn ngµy 13/04/2014 sÏ
tÊt to¸n kho¶n vay trªn.
Kh¸ch hµng xin
gia h¹n nî 12
th¸ng tõ
ngµy13/04/2013
®Õn ngµy
13/04/2014 tr¶
hÕt sè tiÒn nî
gçc ®· xin gia
h¹n
Báo cáo chỉnh sửa sau thanh tra ngày 10 hàng tháng - Trang 2
Báo cáo chỉnh sửa sau thanh tra ngày 10 hàng tháng - Người đăng: sontb1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo chỉnh sửa sau thanh tra ngày 10 hàng tháng 9 10 702