Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010 2012 TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2015

Được đăng lên bởi 199cmt8
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH
CHI BỘ PHÒNG TC- HC-TH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Đồng Hới, ngày 16 tháng 5 năm 2012
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010 - 2012
TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2015
Phần thứ nhất
KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ
Nhiệm kỳ 2010 - 2012
Chi bộ phòng TC- HC-TH là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học
Quảng Bình, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị của đơn vị, nhằm thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện có chất lượng ba mảng công
tác chuyên môn chính: tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và xây dựng bộ
máy; tổng hợp và thi đua khen thưởng, kỷ luật; hành chính, văn thư lưu trữ và
lễ tân. Chi bộ có 9 đảng viên, trong đó: 08 đảng viên chính thức, 01 đảng viên
dự bị, 01 PGS.TS, 03 Thạc sỹ, 05 Đại học; Cao cấp chính trị: 01, Trung cấp
Chính trị: 04, Sơ cấp Chính trị: 04. Đảng viên có tuổi đảng cao nhất: 27 năm,
tuổi đảng ít nhất: 1 năm. Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm
kỳ 2010 - 2015, của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012, Chi bộ kiểm điểm, đánh
giá công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2010 - 2012, rút ra bài học kinh nghiệm để
xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015. Trong
nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng TC-HC-TH có những thuận lợi và khó khăn sau:
* Thuận lợi
Chi bộ, đơn vị chuyên môn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trên tất cả các mặt
hoạt động.
Chi bộ đã duy trì và phát huy tốt khối đoàn kết nội bộ; tất cả đảng viên
luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong chuyên môn và hoạt động đoàn
thể, có bản chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng.
Đảng viên, cán bộ có ý thức phấn đấu vươn lên không ngừng, tích cực
học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp
vụ.
Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của đơn vị được cải thiện rõ rệt, cơ
bản đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động chuyên môn.
* Khó khăn
Đơn vị chuyên môn đảm nhận ba mảng công tác lớn của Nhà trường, là
những mảng công tác có khối lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp, đột
xuất, nhiều biến động, lại rất nhạy cảm, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và yêu
1

cầu chất lượng rất cao, trong khi đa số đảng viên, cán bộ còn thiếu kinh
nghiệm, khả năng chuyên môn có hạn, tính chuyên nghiệp chưa cao.
Sự phối hợp công tác giữa Chi bộ, Phòng với các đơn vị khác trong
Trường đôi khi chưa kịp thời, thiếu đồng bộ.
I. LÃNH ĐA...
ĐNG Y TRƯNG ĐH QUNG BNH

*
Đồng Hới, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 !
"#$%"&$"'%
(()*+,-
"./012
Chi bộ phòng TC- HC-TH chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học
Quảng Bình, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị của đơn vị, nhằm thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chất lượng ba mảng công
tác chuyên môn chính: tổ chức cán bộ, chế độ chính sách xây dựng bộ
máy; tổng hợp và thi đua khen thưởng, kỷ luật; hành chính, văn thư lưu trữ
lễ tân. Chi bộ có 9 đảng viên, trong đó: 08 đảng viên chính thức, 01 đảng viên
dự bị, 01 PGS.TS, 03 Thạc sZ, 05 Đại học; Cao cấp chính trị: 01, Trung cấp
Chính trị: 04, cấp Chính trị: 04. Đảng viên tuổi đảng cao nhất: 27 năm,
tuổi đảng ít nhất: 1 năm. Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm
kỳ 2010 - 2015, của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012, Chi bộ kiểm điểm, đánh
giá công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2010 - 2012, rút ra bài học kinh nghiệm đ
xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015. Trong
nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng TC-HC-TH có những thuận lợi và khó khăn sau:
* Thuận lợi
Chi bộ, đơn vị chuyên môn luôn nhận được s quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trên tất cả các mặt
hoạt động.
Chi bộ đã duy trì phát huy tốt khối đoàn kết nội bộ; tất cả đảng viên
luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong chuyên môn hoạt động đoàn
thể, có bản chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng.
Đảng viên, cán bộ ý thức phấn đấu vươn lên không ngừng, tích cực
học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp
vụ.
sở vật chất, điều kiện làm việc của đơn vị được cải thiện rệt,
bản đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động chuyên môn.
* Khó khăn
Đơn vị chuyên môn đảm nhận ba mảng công tác lớn của Nhà trường,
những mảng công tác khối lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp, đột
xuất, nhiều biến động, lại rất nhạy cảm, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm yêu
1
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010 2012 TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010 2012 TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2015 - Người đăng: 199cmt8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010 2012 TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2015 9 10 692