Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Công đoàn Quý I năm 2014

Được đăng lên bởi vuthiquyendn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TCN-GTVT
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BCCĐ

Đồng Nai, ngày

tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
QUÝ I NĂM 2013

Thực hiện công văn số 25/HD-CĐVC ngày 08/03/2013 của Công đoàn viên
chức tỉnh Đồng Nai về hướng dẫn báo cáo hoạt động Công đoàn Quý I năm 2013,
Ban chấp hành công đoàn trường Trung cấp nghê Giao thông vận tải Đồng Nai báo
cáo kết quả thực hiện như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở Giao thông vận tải. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề ngành giao thông vận
tải cho tỉnh Đồng Nai.
Tổng số Đoàn viên công đoàn của đơn vị tính đến tháng 3/2013 là 56 đoàn
viên.
Số lượng lao động giảm 04 người so với tháng 12/2012.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý I như sau:
+ Hệ trung cấp nghề lái xe ô tô: tổng số học viên các lớp hiện tại: 100 học viên.
+ Hệ sơ cấp nghề: Lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E: tổng số học viên các
lớp hiện tại: 622 học viên.
+ Hệ chứng chỉ nghề: Lái xe mô tô hạng A1, lái xe mô tô hạng A3, lái xe máy
kéo và xe nâng hàng: tổng số học viên các lớp hiện tại: 2179 học viên.
Một số khó khăn của nhà trường hiện nay:
+ Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có rất nhiều cơ sở đào tạo lái xe ô tô nên nhà
trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, lượng học viên đăng ký học
giảm đáng kể so với 03 tháng đầu năm 2012.
+ Do công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, nên việc đảm bảo thu nhập cho
cán bộ viên chức nhà trường là một vấn đề mà Ban lãnh đạo nhà trường luôn quan
tâm tìm hướng giải quyết trong những tháng tiếp theo của năm 2013.
+ Thiết bị phục vụ giảng dạy của nghề trung cấp sửa chữa ô tô đã quá cũ,
không còn phù hợp, nhưng nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu tư mới
thiết bị nhằm để thu hút học viên.
+ Theo chủ trương của Tỉnh, nhà trường thuộc diện quy hoạch, phải di dời về
huyện Vĩnh Cửu nên Ban chấp hành Công đoàn cần phối hợp với lãnh đạo nhà trưởng
1

nhằm ổn định tư tưởng cán bộ, viên chức, cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn
hiện nay và xây dựng nhà trường thành trường Cao đẳng nghề trong tương lai.
II. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
Trong quý I/2013, BCH Công đoàn phối hợp cùng Chi ủy, lãnh đạo nhà
trường tổ chức việc góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với 56 Đoàn viên Công đoàn
tham gia, đạt tỷ lệ 100%. Công đoàn đã phối hợp tổ chức quán triệt các văn bản chỉ
đạo của các ban ngành, tổ chức tuyên truyền Pháp...
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TCN-GTVT
Số: /BCCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2013
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
QUÝ I NĂM 2013
Thực hiện công văn số 25/HD-CĐVC ngày 08/03/2013 của Công đoàn viên
chức tỉnh Đồng Nai v ớng dẫn báo cáo hoạt động Công đoàn Quý I năm 2013,
Ban chấp hành công đoàn trường Trung cấp nghê Giao thông vận tải Đồng Nai báo
cáo kết quả thực hiện như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai đơn vị s nghiệp trực
thuộc Sở Giao thông vận tải. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề ngành giao thông vận
tải cho tỉnh Đồng Nai.
Tổng số Đoàn viên công đoàn của đơn vị tính đến tháng 3/2013 56 đoàn
viên.
Số lượng lao động giảm 04 người so với tháng 12/2012.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý I như sau:
+ Hệ trung cấp nghề lái xe ô tô: tổng số học viên các lớp hiện tại: 100 học viên.
+ Hệ sơ cấp nghề: Lái xe ô các hạng B1, B2, C, D, E: tổng s học viên các
lớp hiện tại: 622 học viên.
+ Hệ chứng chỉ nghề:i xe hạng A1, i xe hạng A3, i xe máy
kéo và xe nâng hàng: tổng số học viên các lớp hiện tại: 2179 học viên.
Một số khó khăn của nhà trường hiện nay:
+ Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có rất nhiều sở đào tạo lái xe ô tô nên nhà
trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, lượng học viên đăng học
giảm đáng kể so với 03 tháng đầu năm 2012.
+ Do công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, nên việc đảm bảo thu nhập cho
cán bộ viên chức nhà trường một vấn đề Ban lãnh đạo nhà trường luôn quan
tâm tìm hướng giải quyết trong những tháng tiếp theo của năm 2013.
+ Thiết bị phục vụ giảng dạy của nghề trung cấp sửa chữa ô đã quá cũ,
không còn phù hợp, nhưng nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu mới
thiết bị nhằm để thu hút học viên.
+ Theo chủ trương của Tỉnh, nhà trường thuộc diện quy hoạch, phải di dời v
huyện Vĩnh Cửu nên Ban chấp hành Công đoàn cần phối hợp với lãnh đạo nhà trưởng
1
Báo cáo Công đoàn Quý I năm 2014 - Trang 2
Báo cáo Công đoàn Quý I năm 2014 - Người đăng: vuthiquyendn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo Công đoàn Quý I năm 2014 9 10 512