Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công nợ đầu năm

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ (Sở):.....................
Đơn vị:.......................

BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM
Mã số:......................................................................................................................................................
Tên KH/NCC:..........................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................
Mã số thuế:........................................................................ Tài khoản:....................................................
Nơi mở:....................................................................................................................................................
Tài khoản:................................................................................................................................................
STT

Chương

Loại

Khoản

Mục

Số dư nợ

Số dư có

.............., ngày … tháng … năm …
Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

...
Bộ (Sở):.....................
Đơn vị:.......................
BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM
số:......................................................................................................................................................
Tên KH/NCC:..........................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................
số thuế:........................................................................ Tài khoản:....................................................
Nơi mở:....................................................................................................................................................
Tài khoản:................................................................................................................................................
STT Chương Loại Khoản Mục Số nợ Số
.............., ngày tháng m
Người lập biểu
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Báo cáo công nợ đầu năm - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo công nợ đầu năm 9 10 114