Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công nợ phải thu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị báo cáo...

Mẫu số B 15 - H

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU
Năm....................
STT

Tên khách hàng

Diễn giải

Đơn vị
tính

Số lượng

Số tiền

1

2

3

4

5

6

1. Phải thu về vốn dự trữ
..................
..................
…………………
2. Phải thu khác
..................
…………………
..................
3. Khoản thu còn thiếu
……………….
……………...
Cộng
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

...
Đơn vị báo cáo...
Mẫu số B 15 - H
BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU
Năm....................
STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị
tính
Số lượng Số tiền
1 2 3 4 5 6
1. Phải thu về vốn dự trữ
..................
..................
………………
2. Phải thu khác
..................
………………
..................
3. Khoản thu còn thiếu
……………….
……………...
Cộng
Lập, ngày tháng năm
Người lập biểu
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Báo cáo công nợ phải thu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo công nợ phải thu 9 10 709