Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm

Được đăng lên bởi thudiu-84
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẮC KẠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 16 /BC-MTTQ- BTT

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả công tác 9 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014
I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN
Trong 9 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân trong tỉnh ổn
định, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp
phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn
vị. Đồng thời, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích
cực thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ để hạn chế những thiệt
hại do thời tiết gây ra đối với cuộc sống và sản xuất của người dân; vận động bà
con nhân dân tập trung triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm diệt trừ sâu hại, phát
triển vụ xuân, tăng năng xuất vật nuôi, cây trồng; đẩy mạnh tiến độ trồng rừng,
phòng chống cháy rừng trước thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 9 THÁNG
1. Tuyên truyền, động viên nhân dân và đa dạng hoá các hình thức tập
hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận
động và quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết
của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về truyền thống và sức mạnh của
khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị
quyết Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn; hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 03
của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh; tuyên truyền, vận động phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, thực hiện vai trò Mặt trận đại diện cho
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Các tổ chức thành viên của
MTTQ các cấp lựa chọn các nội dung phù hợp với điều kiện và đặc điểm của tổ
chức mình, đa dạng hoá các hình thức tập hợp vận động đoàn viên, hội viên như:
Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn
kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững” gắn với chương trình xây dựng
nông thôn mới; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động...
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH BẮC KẠN
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 16 /BC-MTTQ- BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 18 tháng 9 năm 2014
BÁO CÁO
Kết quả công tác 9 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014
I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN
Trong 9 tháng đầu năm, tình hình tưởng, đời sống nhân dân trong tỉnh ổn
định, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Uỷ ban MTTQ các cấp các tổ chức thành viên tích cực đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp
phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn
vị. Đồng thời, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích
cực thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão để hạn chế những thiệt
hại do thời tiết gây ra đối với cuộc sống và sản xuất của người dân; vận động
con nhân dân tập trung triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm diệt trừ sâu hại, phát
triển vụ xuân, tăng năng xuất vật nuôi, cây trồng; đẩy mạnh tiến đ trng rng,
phòng chng cháy rừng tc thời tiết nng nóng, k hn kéo dài.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 9 THÁNG
1. Tuyên truyền, động viên nhân dân đa dạng hoá các hình thức tập
hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
y ban MTTQ các cấp các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận
động quán triệtu rộng trongc tầng lớp nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết
của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về truyền thống và sức mạnh của
khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị
quyết Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn; hướng dẫn v thực hiện Chỉ thị số 03
của Bộ Chính trị vtiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh; tuyên truyền, vận động phát huy dân chủ, tích cực tham gia y dựng
Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, thực hiện vai trò Mặt trận đại diện cho
quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Các tổ chức thành viên của
MTTQ các cấp lựa chọn c nội dung phù hợp với điều kiện đặc điểm của tổ
chức mình, đa dạng h các hình thức tập hợp vận động đoàn viên, hội viên như:
Hội Nông dân với phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn
kết giúp nhau giảm nghèo làm giàu bền vững gắn với chương trình xây dựng
nông thôn mới; Hội Phụ nữ với phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động
1
Báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm - Người đăng: thudiu-84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 9 10 763