Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác tổ chức các họat động văn hóa và tư vấn tâm lý trong nhà trường

Được đăng lên bởi Vo Chi Cong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT CẨM MỸ
TRƯỜNG VÕ THỊ SÁU
Số:

/BC-VTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Xuân Đông, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và
tư vấn tâm lý trong nhà trường.
Thực hiện công văn số 88/PGDĐT-HĐ ngày 01 tháng 4 năm 2015 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ về việc triển khai thực hiện công tác
tổ chức các hoạt động văn hóa và tư vấn tâm lý trong nhà trường.
Trường tiểu học Võ Thị Sáu báo cáo các hoạt động đã thực hiện được như
sau:
1. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa:
- Nhà trường tuyên truyền 02 lần đến toàn thể CB-GV-CNV và các em
học sinh Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đạo tạo; tiếp
tục quán triệt thực hiện các nội dung của Quyết định 60; Nghị quyết số 33/TƯ
ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI và quán triệt thực hiện
nghiêm túc. Có 833 học sinh tham gia/lần.
- Phối hợp các bộ phận tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao để giáo dục, rèn luyện các em thành người có lý tưởng, phẩm chất, đạo
đức, lối sống lành mạnh như: tổ chức thi kể chuyện Bác Hồ, thi kể chuyện đạo
đức theo sách, văn nghệ, vẽ tranh, đố vui, tuyên truyền dưới cờ…
- Xây dựng nội quy nhà trường, quy tắc ứng xử của học sinh, giáo dục học
sinh thực hiện nói lời hay; ý đẹp, tuyên dương gương người tốt việc tốt.
2. Công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường:
- Luôn quan tâm đến mọi đối tượng học sinh nhất là những học sinh có
hoàn cảnh gia đình đặc biệt để kịp thời tư vấn, giúp đỡ tạo sự tự tin, cân bằng
tâm lý cho các em.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tổ chức 02 lần tư vấn về
cách phòng tránh xâm hại trẻ em, tự bảo vệ bản thân khi ở nhà có 833 học sinh
tham gia/lần.
- Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh tạo mối liên hệ chặt chẽ
trong công tác giáo dục, tư vấn cho trẻ nhất là lứa tuổi lớp 4, 5.
Trên đây là báo cáo về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức các hoạt
động văn hóa và tư vấn tâm lý trong nhà trường của trường tiểu học Võ tThị
Sáu.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT;
- Lưu VT.

(Đã Ký)

Phạm Thị Đào

...
PHÒNG GD-ĐT CẨM MỸ
TRƯỜNG VÕ THỊ SÁU
Số: /BC-VTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Xuân Đông, ngày 24 tháng 4 năm 2015
BÁO CÁO
Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và
tư vấn tâm lý trong nhà trường.
Thực hiện công văn số 88/PGDĐT-HĐ ngày 01 tháng 4 năm 2015 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ về việc triển khai thực hiện công tác
tổ chức các hoạt động văn hóa và tư vấn tâm lý trong nhà trường.
Trường tiểu học Võ Thị Sáu báo cáo các hoạt động đã thực hiện được như
sau:
1. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa:
- Nhà trường tuyên truyền 02 lần đến toàn thể CB-GV-CNV và các em
học sinh Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đạo tạo; tiếp
tục quán triệt thực hiện các nội dung của Quyết định 60; Nghị quyết số 33/TƯ
ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI quán triệt thực hiện
nghiêm túc. Có 833 học sinh tham gia/lần.
- Phối hợp các bộ phận tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao để giáo dục, rèn luyện các em thành người tưởng, phẩm chất, đạo
đức, lối sống lành mạnh như: t chức thi kể chuyện Bác Hồ, thi k chuyện đạo
đức theo sách, văn nghệ, vẽ tranh, đố vui, tuyên truyền dưới cờ…
- Xây dựng nội quy nhà trường, quy tắc ứng xử của học sinh, giáo dục học
sinh thực hiện nói lời hay; ý đẹp, tuyên dương gương người tốt việc tốt.
2. Công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường:
- Luôn quan tâm đến mọi đối tượng học sinh nhất những học sinh có
hoàn cnh gia đình đặc biệt để kịp thời vấn, giúp đ to sự t tin, cân bng
tâm lý cho các em.
- Phối hợp vi Đoàn thanh niên, Đi thiếu niên t chức 02 lần vấn về
cách phòng tránh xâm hại trẻ em, tự bảo vệ bản thân khi nhà có 833 học sinh
tham gia/lần.
- Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh tạo mối liên hệ chặt chẽ
trong công tác giáo dục, tư vấn cho trẻ nhất là lứa tuổi lớp 4, 5.
Trên đây báo cáo về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức các hoạt
động văn hóa vấn tâm lý trong n trường của trường tiểu học tThị
Sáu.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT;
- Lưu VT. (Đã Ký)
Phạm Thị Đào
Báo cáo công tác tổ chức các họat động văn hóa và tư vấn tâm lý trong nhà trường - Người đăng: Vo Chi Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo công tác tổ chức các họat động văn hóa và tư vấn tâm lý trong nhà trường 9 10 39