Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công việc

Được đăng lên bởi vanquynhgtcc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP XÂY DỰNG
VÀ TM
PHÚC ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : ………./BC

10h ,ngày 28 Tháng 2 năm 2016

BÁO CÁO CÔNG VIỆC
Tháng 02 Năm 2016

Họ và tên : Nguyễn Song Toàn
Công trình : Đầu tư xây dựng và nâng cấp khu B trường
Trung cấp kỹ thuật Tăng Thiết Giáp
Chức vụ : Chuyên viên TVGS
I-/ Công việc thực hiện trong tháng :
Số TT

Mức độ
hoàn
thành Ghi chú

Công việc được giao

1

Nghiệm thu các hạng mục điện xong mới cho nhà thầu
tiến hành trát tường;

Đạt

2

Kiểm tra vật liệu đầu vào theo phê duyệt của CĐT

Đạt

3

Do chưa có hợp đồng nên các nhà thầu thiếu hầu hết
chưa có thủ tục pháp lý.Ảnh hưởng phần nào tới công
tác giám sát;
Chưa đạt

4
Số TT
1
2

Hiện nay hồ sơ chất lượng đã yêu cầu được nhà thầu
29 Tổng 319 đang làm.Còn các nhà thầu dù nhắc nhở
nhiều nhưng vẫn chưa triển khai

Tiêu thức đánh giá

Tốt

Mức độ hoàn thành công việc
Tinh thần, trách nhiệm thái độ làm việc
Hệ số bình quân:

Đạt

Chưa đạt
không
đạt

Hệ số

X
X

1
1
1

III-/ Những khó khăn vướng mắc, Hướng giải quyết:
Toàn bộ nhà thầu vẫn còn chậm về vấn đề công tác hoàn thiện hồ sơ không khớp với nhật
ký thi công.Do các nhà thầu chưa cắt cử cán bộ kỹ thuật đúng chuyên ngành có mặt tại
công trình nên công tác hoàn thiện hồ sơ còn yếu ;
Do chưa có hợp đồng nên các nhà thầu hầu hết chưa hoàn thiện hố sơ pháp lý;
IV-/ Nhận xét của phụ trách bộ phận:
……………………………………………………………………………………………
V-/ Ý kiến của Lãnh đạo :
…………………………………………………………………………………………

Phụ trách bộ phận

Người báo cáo

Nguyễn Song Toàn

...
10h ,ngày 28 Tháng 2 năm 2016
I-/ Công việc thực hiện trong tháng :
Số TT Công việc được giao
Ghi chú
1 Đạt
2
Kiểm tra vật liệu đầu vào theo phê duyệt của CĐT
Đạt
3 Chưa đạt
4 Chưa đạt
Số TT Tiêu thức đánh giá Tốt Đạt Hệ số
1
Mức độ hoàn thành công việc X 1
2
Tinh thần, trách nhiệm thái độ làm việc
X
1
Hệ số bình quân:
1
III-/ Những khó khăn vướng mắc, Hướng giải quyết:
Do chưa có hợp đồng nên các nhà thầu hầu hết chưa hoàn thiện hố sơ pháp lý;
IV-/ Nhận xét của phụ trách bộ phận:
……………………………………………………………………………………………
V-/ Ý kiến của Lãnh đạo :
…………………………………………………………………………………………
Phụ trách bộ phận Người báo cáo
CÔNG TY CP XÂY DỰNG
VÀ TM
PHÚC ĐIỀN
Số : ………./BC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
Tháng 02 Năm 2016
Họ và tên : Nguyễn Song Toàn
Công tr>nh : Đầu tư xây dựng và nâng cấp khu B trường
Trung cấp kỹ thuật Tăng Thiết Giáp
Chức vụ : Chuyên viên TVGS
Mức độ
hoàn
thành
Nghiệm thu các hạng mục điện xong mới cho nhà thầu
tiến hành trát tường;
Do chưa có hợp đồng nên các nhà thầu thiếu hầu hết
chưa có thủ tục pháp lý.Ảnh hưởng phần nào tới công
tác giám sát;
Hiện nay hồ sơ chất lượng đã yêu cầu được nhà thầu
29 Tổng 319 đang làm.Còn các nhà thầu dù nhắc nhở
nhiều nhưng vẫn chưa triển khai
không
đạt
Toàn bộ nhà thầu vẫn còn chậm về vấn đề công tác hoàn thiện hồ sơ không khớp với nhật
ký thi công.Do các nhà thầu chưa cắt cử cán bộ kỹ thuật đúng chuyên ngành có mặt tại
công tr>nh nên công tác hoàn thiện hồ sơ còn yếu ;
Báo cáo công việc - Trang 2
Báo cáo công việc - Người đăng: vanquynhgtcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo công việc 9 10 697