Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo coog tác phòng chống ma túy trường học

Được đăng lên bởi Hoàng Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3273 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GD & ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG MN XÃ THIỆN KỴ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/ BC-MNTK

Thiện Kỵ, ngày 25 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả “ Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2015

Hưởng ứng "Tháng Hành động phòng, chống ma tuý", "Ngày Thế giới
phòng, chống ma tuý" và "Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý", ngày 26/6;
Thực hiện kế hoạch số 21/KH-PGD&ĐT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hữu Lũng về việc Thực hiện Tháng hành động phòng,
chống ma túy năm 2015 (Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2015);
Trường Mầm non xã Thiện Kỵ xin được báo cáo kết quả triển khai kế hoạch
“Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2015 của đơn vị như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động phòng,
chống ma túy 2015:
- Nhà trường xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động
phòng, chống ma túy” năm 2015.
- Giao cho công đoàn, trực tiếp là cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo
dục pháp luật nhà trường triển khai nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ban
Chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo Huyện và của ngành về công tác phòng, chống ma tuý và
các loại tội phạm khác đồng thời pổ biến Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 30/6/2015
của Ban Chỉ đạo 138; Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày
20/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an về công tác đảm bảo an
ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến toàn thể
CB-GV-NV.
Công tác tuyên truyền được thực hiện hình thức tuyên truyền miệng trong
các cuộc họp đột xuất của nhà trường
1

- Đã tổ chức được đợt tuyên truyền rộng rãi trong toàn trường về nguy hiểm
của ma tuý học đường và biện pháp phòng, tránh tới toàn bộ CB- GV - NV.
- Nhà trường thành lập một ban chỉ đạo về công tác PCMT, có phân công
phân nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách, dưới sự đôn đốc,
giám sát của Hiệu trưởng
2. Đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được và bài học rút kinh
nghiệm:
1.1 Một số kết quả đã đạt được:
- Nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành
GD&ĐT và của các cơ quan chức năng. Công tác tuyên truyền giáo dục PCMT
được thực hiện thường xuyên.
- Nhà trường đã thành lập BCĐ phòng, chống ma túy; lên kế hoạch PCMT
và tổ chức thực hiện phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân phụ trách, chịu sự
theo dõi, giám sát của thủ trưởng cơ quan, hiệu trưởng nhà trường.
- Trong 6 tháng đầu năm, chưa phát hiện được CB-GV-NV nào có những
biểu hiện vi phạm liên quan tới ma túy.
1.2 Những mặt chưa làm được:
Cô...
PHÒNG GD & ĐT HU LŨNG
TRƯNG MN XÃ THIN K
S: 29/ BC-MNTK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thiện Kỵ, ngày 25 tháng 6 năm 2015
BÁO CÁO
Kết quả “ Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2015
Hưởng ứng "Tháng Hành động phòng, chống ma tuý", "Ngày Thế giới
phòng, chống ma tuý" và "Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý", ngày 26/6;
Thực hiện kế hoạch số 21/KH-PGD&ĐT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của
Phòng Giáo dục Đào tạo Hữu Lũng về việc Thực hiện Tháng hành động phòng,
chống ma túy năm 2015 (Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2015);
Trường Mầm non Thiện Kỵ xin được báo cáo kết quả triển khai kế hoạch
“Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2015 của đơn vị như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động phòng,
chống ma túy 2015:
- Nhà trường xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động
phòng, chống ma túy” năm 2015.
- Giao cho công đoàn, trực tiếp cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo
dục pháp luật nhà trường triển khai nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ban
Chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo Huyện và của ngành về công tác phòng, chống ma tuý
các loại tội phạm khác đồng thời pổ biến Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 30/6/2015
của Ban Chỉ đạo 138; Thông liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày
20/11/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Công an về công tác đảm bảo an
ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến toàn thể
CB-GV-NV.
Công tác tuyên truyền được thực hiện hình thức tuyên truyền miệng trong
các cuộc họp đột xuất của nhà trường
1
Báo cáo coog tác phòng chống ma túy trường học - Trang 2
Báo cáo coog tác phòng chống ma túy trường học - Người đăng: Hoàng Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo coog tác phòng chống ma túy trường học 9 10 835