Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá cán bộ công chức cấp xã huyện

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 272 trang   |   Lượt xem: 3540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chñ biªn/Chief editor

TS. U«ng Chu L­u

Tham gia biªn so¹n/Editors
1. NguyÔn Huy Ng¸t
2. Lª Thµnh Long

3. §Æng Hoµng Oanh

4. NguyÔn Minh Ph­¬ng

4

Lêi giíi thiÖu
Trong hÖ thèng c¬ quan t­ ph¸p, lùc l­îng c«ng chøc t­ ph¸p
cÊp c¬ së lµ nh÷ng ng­êi gÇn d©n nhÊt, s¸t d©n nhÊt. Trong ph¹m
vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, hä chÝnh lµ nh÷ng ng­êi truyÒn
®¹t tinh thÇn cña hÖ thèng ph¸p luËt tíi nh©n d©n th«ng qua gi¶i
quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi quyÒn vµ lîi Ých cña nh©n d©n. MÆt
kh¸c, do th­êng xuyªn tiÕp xóc víi yªu cÇu, nguyÖn väng cña nh©n
d©n nªn hä còng gÆp nhiÒu v­íng m¾c, bÊt cËp cña chÝnh s¸ch,
ph¸p luËt khi ¸p dông trong thùc tÕ. Trong thùc tiÔn gi¶i quyÕt c«ng
viÖc, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, n¨ng lùc ph¸p
luËt cña c«ng chøc t­ ph¸p cÊp c¬ së nh×n chung cßn h¹n chÕ, ®·
béc lé mét sè yÕu kÐm trong qu¸ tr×nh ¸p dông luËt. §©y chÝnh lµ
mét trong nh÷ng yÕu tè g©y trë ng¹i cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x·
héi cña ®Þa ph­¬ng. Nh»m môc ®Ých ®ãng gãp hiÖu qu¶ cho qu¸
tr×nh ®æi míi hÖ thèng ph¸p luËt, c«ng chøc t­ ph¸p cÊp c¬ së ph¶i
®­îc ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc
thùc thi luËt ph¸p. Hä ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã nghiÖp vô giái, cã
tr×nh ®é chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn tËn tuþ trong
c«ng viÖc. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n gióp qu¸ tr×nh c¶i c¸ch hÖ
thèng ph¸p luËt thµnh c«ng, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ
x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa.
NhËn thøc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn trong bèi c¶nh ph¸t
triÓn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn
n¨m 2020, trong khu«n khæ ho¹t ®éng cña Dù ¸n VIE/02/015,

5

C«ng ty t­ vÊn luËt Investconsult ®­îc lùa chän lµ ®¬n vÞ t­ vÊn ®éc
lËp, kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c«ng chøc cÊp c¬ së t¹i 08 tØnh,
thµnh phè ®iÓm. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸,
Nhãm chuyªn gia ®· ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ mÆt ®­îc vµ nh÷ng
mÆt cßn h¹n chÕ cña c«ng chøc t­ ph¸p ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi
Nhãm còng ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a n¨ng lùc
cho ®èi t­îng c¸n bé nµy.

Trªn c¬ së b¸o c¸o kh¶o s¸t do Nhãm chuyªn gia Investconsult
thùc hiÖn, Dù ¸n VIE/02/015, ®· phèi hîp víi Nhµ xuÊt b¶n T­
ph¸p xuÊt b¶n thµnh cuèn s¸ch “B¸o c¸o ®¸nh gi¸ n¨ng lùc
c«ng chøc t­ ph¸p cÊp huyÖn vµ cÊp x·”.
Xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc.

Hµ Néi, th¸ng 11/2006

Nhµ xuÊt b¶n T­ ph¸p

6

INTRODUCTION
In the system of legal agencies, the legal officials at grassro...
Chñ biªn/Chief editor
TS. U«ng Chu Lu
Tham gia biªn so¹n/Editors
1. NguyÔn Huy Ng¸t
2. Lª Thµnh Long
3. §Æng Hoµng Oanh
4. NguyÔn Minh Ph¬ng
4
Báo cáo đánh giá cán bộ công chức cấp xã huyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá cán bộ công chức cấp xã huyện - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
272 Vietnamese
Báo cáo đánh giá cán bộ công chức cấp xã huyện 9 10 477