Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Mẫu số 6

-------oOo--------

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Kính gởi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Năm sinh
STT

Tên người lao
động nước ngoài

Nam

Nữ

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Ngày bắt đầu
làm việc

Ngày kết
thúc làm
việc

Công việc
đảm nhận

1

2

Tổng cộng

Nơi nhận: Như trên
Lưu

Ngày

tháng
năm
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

Thuộc đối tượng
Không phải cấp
Người lao
GPLĐ theo quy
động vào để
định tại khoản 1 thực hiện các
Điều 6 Nghị
loại hợp đồng
định 105
(trừ HĐLĐ)

...
Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mẫu số 6
Điện thoại: -------oOo--------
BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Kính gởi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
STT
Tên người lao
động nước ngoài
Năm sinh
Quốc tịch Số hộ chiếu
Ngày bắt đầu
làm việc
Ngày kết
thúc làm
việc
Công việc
đảm nhận
Thuộc đối tượng
Nam Nữ
Không phải cấp
GPLĐ theo quy
định tại khoản 1
Điều 6 Nghị
định 105
Người lao
động vào để
thực hiện các
loại hợp đồng
(trừ HĐLĐ)
1
2
Tổng cộng
Nơi nhận: Như trên Ngày tháng năm
Lưu Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - Trang 2
BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 9 10 429