Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 23a
MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG (TRUNG TÂM)..........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.........../.........

..............., ngày... tháng ... năm 20....

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ............
Tiếp theo công văn số.........................ngày...................................
Trường (Trung tâm)..............đã báo cáo quý Sở khai giảng và đăng ký sát
hạch các lớp đào tạo lái xe Khoá..........................., nay Khoá học đã hoàn thành
chương trình học tập và xin tổ chức sát hạch, bao gồm:
Số TT

Khoá - Lớp

Hạng
giấy
phép
lái xe

Số
học sinh
vào học

Số
học sinh
dự sát hạch

Ngày sát
hạch

Ghi chú

Hệ đào tạo mới

1
2
Hệ đào tạo nâng
hạng

(có danh sách học sinh các khoá học kèm theo)
Trường (Trung tâm)........................đề nghị Sở Giao thông vận tải.......... xét
duyệt và tổ chức kỳ sát hạch cho học sinh các lớp trên.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:......

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

...
Phụ lục 23a
MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG (TRUNG TÂM).......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.........../......... ..............., ngày... tháng ... năm 20....
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ............
Tiếp theo công văn số.........................ngày...................................
Trường (Trung tâm)..............đã báo cáo quý Sở khai giảng đăng ký sát
hạch các lớp đào tạo lái xe Khoá..........................., nay Kh học đã hoàn thành
chương trình học tập và xin tổ chức sát hạch, bao gồm:
Số TT Khoá - Lớp Hạng
giấy
phép
lái xe
Số
học sinh
vào học
Số
học sinh
dự sát hạch
Ngày sát
hạch
Ghi chú
Hệ đào tạo mới
1
2
Hệ đào tạo nâng
hạng
(có danh sách học sinh các khoá học kèm theo)
Trường (Trung tâm)........................đề nghị Sở Giao thông vận tải.......... xét
duyệt và tổ chức kỳ sát hạch cho học sinh các lớp trên.
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Nơi nhận: (Ký tên, đóng dấu)
- Như trên;
- Lưu:......
Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe 9 10 307