Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo định kỳ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu báo cáo định kỳ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

UBND XÃ.................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban Thú y

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______

....., ngày...... tháng........năm......

Số:

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tháng..... năm.....

Công tác khống chế dịch bệnh
1. Tình hình dịch bệnh

Bệnh

Loài

Số thôn

Số lượng gia

Biện pháp đã thực

có bệnh

súc/ gia cầm

hiện để xử lý

Tổng đàn

ốm

chết

Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối
với một số bệnh chính)

2. Công tác tiêm phòng
a. Tiêm phòng định kỳ
(Báo cáo theo mẫu báo cáo tiêm phòng định kỳ của Ban Thú y xã)

b. Tiêm phòng bổ sung

Bệnh

Loài

Số lượng gia

Số trong diện

súc/gia cầm

tiêm

được tiêm

Ghi chú

Nhận định về công tác tiêm phòng

Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN THÚ Y XÃ

...
Mẫu báo cáo định k
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
UBND XÃ.................
Ban Thú y
______
Số:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tdo - Hạnh phúc
....., ngày...... tháng........năm......
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tháng..... năm.....
Công tác khống chế dịch bệnh
1. Tình hình dịch bệnh
Bệnh Loài Số thôn
có bệnh
Số lượng gia
súc/ gia cm
Biện pháp đã thực
hiện để xử lý
Tổng đàn
Báo cáo định kỳ - Trang 2
Báo cáo định kỳ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo định kỳ 9 10 600