Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo đoàn thanh tra tháng 3.2015

Được đăng lên bởi hatiencntt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỤC THỐNG KÊ SƠN LA

CHI CỤC THỐNG KÊ
THUẬN CHÂU
Số: 68/BC-CCTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thuận châu, ngày 16 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức triển khai thực hiện điều tra vốn
đầu tư phát triển năm 2015

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-CTK ngày 05/3/2015 của Cục trưởng Cục
Thống kê về việc thanh tra thực hiện phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm
2015 tại Chi cục Thống kê huyện Thuận Châu; Công văn số 01/ĐTTr ngày 5/3/2015
của đoàn thanh tra Cục Thống kê Sơn La.
Chi cục Thống kê huyện Thuận Châu báo cáo kết quả triển khai thực hiện
điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 như sau:
I . Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục thống kê
1. Về chức năng
Chi cục Thống kê huyện Thuận Châu là đơn vị trực thuộc Cục Thống kê
Sơn La, giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý về hoạt động thống kê
tại địa địa phương (Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011của Tổng
cục Thống kê)
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Đơn vị có nhiệm vụ báo cáo thống kê hàng tháng, quý, năm và nhiều năm,
đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội
của huyện, phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoach công tác của
Cục trưởng giao, cung cấp các thông tin kinh tế xã hội cho các đối tượng dùng tin, tổ
chức thu thập thông tin, triển khai, thực hiện các cuộc điều tra định kỳ và điều tra
thường xuyên theo quy định của ngành.
Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các
phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trực thuộc huyện và các đơn vị khác thuộc địa
bàn huyện cung cấp.
Biên soạn niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.
Quản lý, và thực hiện công bố,cung cấp thông tin cho các đối tượng dùng tin
theo quy định của pháp luật.

1

Phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn.Tổ chức
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch chương trình, dự
án, đề án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê
thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật
thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
3.Về biên chế
Tổng biên chế được giao từ đầu năm là 5 công chức, 02 lao động hợp đồng,
trong đó có 01 Chi cục trưởng và 3 chuyên viên, còn lại là cán sự.
II. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện phương án điều tra
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thống kê cấp huyện. Lãnh đạo
Chi cục luôn ...
CỤC THỐNG KÊ SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THỐNG KÊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THUẬN CHÂU
Số: 68/BC-CCTK Thuận châu, ngày 16 tháng 3 năm 2015
BÁO CÁO
Kết quả tổ chức triển khai thực hiện điều tra vốn
đầu tư phát triển năm 2015
Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-CTK ngày 05/3/2015 của Cục trưởng Cục
Thống kê về việc thanh tra thực hiện phương án điều tra vốn đầu phát triển năm
2015 tại Chi cục Thống kê huyện Thuận Châu; Công văn số 01/ĐTTr ngày 5/3/2015
của đoàn thanh tra Cục Thống kê Sơn La.
Chi cục Thống huyện Thuận Châu báo cáo kết quả triển khai thực hiện
điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 như sau:
I . Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục thống kê
1. Về chức năng
Chi cục Thống huyện Thun Châu đơn vị trực thuộc Cục Thống
n La, gp Cục tng Cục Thng kê thng nhất quản lý v hoạt động thng kê
tại địa địa phương (Theo Quyết định số 20/-TCTK ngày 14/01/2011ca Tng
cục Thống kê)
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Đơn vị nhiệm vụ báo cáo thống hàng tháng, quý, năm nhiều năm,
đánh giá mức độ hoàn thành một s chỉ tiêu chủ yếu v phát triển kinh tế - hội
của huyện, phân ch thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoach công tác của
Cục trưởng giao, cung cấp các thông tin kinh tế xã hội cho các đối tượng dùng tin, tổ
chức thu thập thông tin, triển khai, thực hiện các cuộc điều tra định kỳ điều tra
thường xuyên theo quy định của ngành.
Tổng hợp các báo cáo thống báo cáo kết quả điều tra thống do các
phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trực thuộc huyện và c đơn vị khác thuộc địa
bàn huyện cung cấp.
Biên soạn niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.
Quản lý, thực hiện công bố,cung cấp thông tin cho các đối tượng dùng tin
theo quy định của pháp luật.
1
báo cáo đoàn thanh tra tháng 3.2015 - Trang 2
báo cáo đoàn thanh tra tháng 3.2015 - Người đăng: hatiencntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
báo cáo đoàn thanh tra tháng 3.2015 9 10 966