Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi quangphuc-dlv
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------Krông Nô, ngày 09 tháng 06 năm 2014
BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Sửa chữa kênh N9-1 xã Ea Bung huyện Ea Súp
Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.
Địa điểm XD: Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đăk Lăk.
(Báo cáo hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)
Từ ngày 07 tháng 04 năm 2014 đến ngày 31 tháng 05 năm 2014
Kính gửi:

- HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

1.Doanh nghiệp xây dựng: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dũng Nam.
2.Công trình: Sửa chữa kênh N9-1 xã Ea Bung, huyện Ea Súp
3.Hạng mục công trình : Kênh và công trình trên kênh.
4.Giai đoạn nghiệm thu : Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
5.Địa điểm xây dựng : Xã Ea Bung - Huyện Ea Súp – Tỉnh Đăk Lăk.
6.Khối lượng và chất lượng các phần:
- Khối lượng thực hiện cơ bản đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã
được phê duyệt, đảm bảo chất lượng kỹ - mỹ thuật.
7.Qúa trình thực hiện:
- Về thuận lợi: Được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt của
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ea Súp (Đơn vị chủ đầu tư), đơn vị thiết kế, đơn
vị tư vấn giám sát, đơn vị sử dụng, công ty đã hoàn thành công trình đảm bảo chất
lượng và tiến độ thi công.
-Về khó khăn: Công trình được xây dựng vào mùa mưa kéo dài, điều kiện tập
kết và vận chuyển vật tư, máy móc khó khăn do công trình nằm giữa cánh đồng, nên
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công của đơn vị.
-Tổ chức thi công theo đúng qui phạm và thực hiện quản lý công trình theo
đúng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ Về việc quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004
V/v quản lý chất lượng các công trình xây dựng.
8.Công tác quản lý chất lượng và các biện pháp bảo đảm chất lượng các phần:
8.1:Bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình: (Đầy đủ)
8.2:Tài liệu kiểm tra chất lượng công trình: (Đầy đủ)
8.3:Nhật ký theo dõi công trình.( Đầy đủ)
8.4:Các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp: (Đầy đủ)
8.5:Các biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp:(Đầy đủ )
9.Kết luận và đề nghị nghiệm thu:

- Công trình thi công theo đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được
phê duyệt, đạt yêu cầu về chất lượng và kỹ, mỹ thuật.
- Kính đề nghị hội đồng nghiệm thu tiến hành nghiệm thu hoàn thành công
trình bàn giao đưa vào sử dụng. Xin chân thành cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên.
- Hội đồng nghiệm thu.
- Lưu nhà thầu.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Giám Đốc

Nguyễn Văn Sang
...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------
Krông Nô, ngày 09 tháng 06 năm 2014
BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Sửa chữa kênh N9-1 xã Ea Bung huyện Ea Súp
Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.
Địa điểm XD: Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đăk Lăk.
(Báo cáo hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)
Từ ngày 07 tháng 04 năm 2014 đến ngày 31 tháng 05 năm 2014
Kính gửi: - HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
1.Doanh nghiệp xây dựng: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dũng Nam.
2.Công trình: Sửa chữa kênh N9-1 xã Ea Bung, huyện Ea Súp
3.Hạng mục công trình : Kênh và công trình trên kênh.
4.Giai đoạn nghiệm thu : Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
5.Địa điểm xây dựng : Xã Ea Bung - Huyện Ea Súp – Tỉnh Đăk Lăk.
6.Khối lượng và chất lượng các phần:
- Khối lượng thực hiện cơ bn đúng theo hồ thiết kế bản vẽ thi công đã
được phê duyệt, đảm bảo chất lượng kỹ - mỹ thuật.
7.Qúa trình thực hiện:
- Về thuận lợi: Được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt của
Phòng Nông nghiệp PTNT huyện Ea Súp (Đơn vị chủ đầu tư), đơn vị thiết kế, đơn
vị vấn giám sát, đơn vị sử dụng, công ty đã hoàn thành công trình đảm bảo chất
lượng và tiến độ thi công.
-Về khó khăn: Công trình được xây dựng vào mùa mưa kéo dài, điều kiện tập
kết vận chuyển vật tư, máy móc khó khăn do công trình nằm giữa cánh đồng, nên
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công của đơn vị.
-Tổ chức thi công theo đúng qui phạm thực hiện quản công trình theo
đúng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ Về việc quản
dự án đầu xây dựng công trình Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004
V/v quản lý chất lượng các công trình xây dựng.
8.Công tác quản lý chất lượng và các biện pháp bảo đảm chất lượng các phần:
8.1:Bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình: (Đầy đủ)
8.2:Tài liệu kiểm tra chất lượng công trình: (Đầy đủ)
8.3:Nhật ký theo dõi công trình.( Đầy đủ)
8.4:Các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp: (Đầy đủ)
8.5:Các biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp:(Đầy đủ )
9.Kết luận và đề nghị nghiệm thu:
BÁO CÁO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG - Trang 2
BÁO CÁO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG - Người đăng: quangphuc-dlv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 9 10 705