Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giảm lao động

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bieåu soá 2
Teân ñôn vò: ..........................................................................
Ñòa chæ : .................................................................................
Cô quan chuû quaûn: .........................................................
Thaønh phaàn kinh teá: .....................................................
Soá
TT

Hoï vaø
teân

Naêm sinh
Nam

1

2

Nöõ

3

4

LÑ coù hoä
khaåu
Thaønh Tænh,
phoá
thaønh
HCM
phoá
khaùc
5

6

BAÙO CAÙO GIẢM LAO ÑOÄNG

Trình ñoä
ñaøo taïo
theo ngheà
hoaëc
chuyeân
moân, kyõ
thuaät
7

Vò trí
coâng
vieäc

Thôøi
gian baét
ñaàu laøm
vieäc taïi
ñôn vò

8

9

Lyù do giaûm
Nghæ
höu

Heát
thôøi
haïn
HÑLÑ

10

Ghi
chuù

Maát
vieäc
laøm

Töï
yùboû
vieäc

11

Thoâi
vieäc
tröôùc
thôøi
haïn
12

13

14

x

x

Sa
thaûi
do kyû
luaät
LÑ
15

x

Chi nhaùnh A (teân chi nhaùnh, ñòa chæ)

A
1
2
..
B
1
2
...

Chi nhaùnh B (teân chi nhaùnh, ñòa chæ)

Toång coäng

-

X

x

x

x

Cô quan xaùc nhaän:
Toång soá lao ñoäng giaûm:
Trong ñoù nöõ:
Ngaøy ………. thaùng …….. naêm …….
(Cô quan tieáp nhaän baùo caùo)

Ngaøy.............. thaùng ............ naêm ...............
Giaùm ñoác ñôn vò
(kyù teân, ñoùng daáu)

Lyù do
khaùc

16

17

Ghi chuù:

Tröôøng hôïp ñôn vò, doanh nghieäp coù caùc chi nhaùnh taïi quaän, huyeän hoaëc tænh, thaønh phoá khaùc : khi baùo caùo lao ñoäng giaûm phaûi baùo caùo
laàn löôït töøng chi nhaùnh (ghi roõ teân chi nhaùnh, ñòa chæ cuûa chi nhaùnh) vaø thoâng tin cuûa ngöôøi lao ñoäng giaûm theo caùc chæ tieâu trong maãu
baùo caùo giaûm cho ñeán heát.
Coät 2: Ghi ñaày ñuû hoï teân ngöôøi lao ñoäng ñang laøm vieäc taïi ñôn vò
Coät 3,4: Ghi naêm sinh töông öùng vôùi giôùi tính cuûa ngöôøi lao ñoäng.
Coät 5,6: Ñoái vôùi lao ñoäng coù hoä khaåu taïi thaønh phoá thì ñaùnh (x) vaøo coät 5, lao ñoäng laø ngöôøi ôû caùc tænh khaùc ñeán ñaùnh (x) vaøo coät 6.
Coät 7: Ghi trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät cuûa ngöôøi lao ñoäng (trình ñoä ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung caáp, sô caáp, baäc thôï, lao ñoäng phoå thoâng).
Coät 8: Vò trí coâng vieäc hieän ñang laøm vieäc taïi ñôn vò (tröôûng phoøng, thuû kho, thôï may…)
Coät 9: Ghi roõ ngaøy thaùng naêm baét ñaàu vaøo laøm vieäc taïi ñôn vò, doanh nghieäp
Coät 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 : ñaùnh daáu (x) vaøo coät töông öùng cho töøng lyù do giaûm lao ñoäng.

...
Bieåu soá 2
Teân ñôn vò: ..........................................................................
Ñòa chæ : .................................................................................
Cô quan chuû quaûn: .........................................................
BAÙO CAÙO GIM LAO ÑOÄNG
Thaønh phaàn kinh teá: .....................................................
Naêm sinh
LÑ coù hoä
khaåu
Lyù do giaûm
Soá
TT
Hoï vaø
teân
Nöõ
Thaønh
phoá
HCM
Tænh,
thaønh
phoá
khaùc
Trình ñoä
ñaøo taïo
theo ngheà
hoaëc
chuyeân
moân, kyõ
thuaät
Vò trí
coâng
vieäc
Thôøi
gian baét
ñaàu laøm
vieäc taïi
ñôn vò
Nghæ
höu
Heát
thôøi
haïn
HÑLÑ
Thoâi
vieäc
tröôùc
thôøi
haïn
Maát
vieäc
laøm
Töï
yùboû
vieäc
Sa
thaûi
do kyû
luaät
Lyù do
khaùc
Ghi
chuù
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Chi nhaùnh A (teân chi nhaùnh, ñòa chæ)
1
2
..
B
Chi nhaùnh B (teân chi nhaùnh, ñòa chæ)
1
2
...
Toång coäng
x
x
x
x
x
x
Cô quan xaùc nhaän:
- Toång soá lao ñoäng giaûm:
- Trong ñoù nöõ:
Ngaøy ………. thaùng …….. naêm …….
(Cô quan tieáp nhaän baùo caùo)
Ngaøy.............. thaùng ............ naêm ...............
Giaùm ñoác ñôn vò
(kyù teân, ñoùng daáu)
Báo cáo giảm lao động - Trang 2
Báo cáo giảm lao động - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo giảm lao động 9 10 346