Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO HÀNG HƯ CD MOTOR THEO TUẦN

Được đăng lên bởi truongkl92
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO HÀNG HƯ CD MOTOR THEO TUẦN 1 ( 1/8 - 4/8/20
1. Tình hình hư
Mục tiêu PPM ( 목목 ) 2013

6,000
5,000
4 ,000
3 ,000
2,000
1,000
0
7/29
Mon

Thực tế PPM ( 목목 )2013

7/3 0
Tue

7/3 1
We d

8 /1
Thu

8 /2
Fri

8 /3
Sat

Đứt dây ( 총총

DĐ, CS ( 총총 , 총총 )

Điện trở( 총총 )

Rung( 총총 )

8 /4
Sun

7/29
Mon

7/30
Tue

7/31
Wed

8/1
Thu

8/2
Fri

8/3
Sat

8/4
Sun

Mục tiêu PPM (목목) 2013

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Thực tế PPM (목목)2013

2,223

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Tổng sản lượng sản xuất
총총총총총

20,244

Số lượng hàng đạt
총총총

20,199

0

0

0

7,697

6,064

6,438

0

Số lượng hàng hư
총총총

45.0

0

0

0

15

6

24

0

5

7

19

1,945

988

3,714

#DIV/0!

7,712

6,070

6,462

-

2. Nội dung hư

Nội dung hư
총총 총총

Điện áp ( 총총총 )

Đảo trục( 총총 )

Tổng

Loại

Layer

3) Tình hình Worst-3 chi tiết
TOTAL

7/29
Mon

7/30
Tue

7/31
Wed

8/1
Thu

Layer

7

4

Điện áp ( 총총총)

3

3

8/2
Fri

8/3
Sat

8/4
Sun

3

0
0

No

Tên phụ
tùng hư

Tổng số lượng
hư

Tỷ lệ hư
(%)

1

Đứt dây (총총)

19

42.22%

Đứt dây do điểm bấm coat khôn
Kiểm tra và vệ sinh máy kỷ công

Page 1 / 29

Đứt dây (총총)

19

Tiếng ồn (총총)

0

DĐ, CS (총총,총총)

5

Điện trở(총총)

0

0

Rung( 총총)

0

0

Quay ngược( 총총총)

0

0

Đảo trục( 총총)

0

0

Cái khác
총총

11

목목

5

5

9

1

Đứt dây (총총)

19

42.22%

Đứt dây do điểm bấm coat khôn
Kiểm tra và vệ sinh máy kỷ công

2

Layer

7

15.56%

Bị trày sướt dây nên khi kiểm tra

3

DĐ, CS (총총,총총)

5

11.11%

Do chủng loại GDWH dòng điện

26

69%

0
0

5

3
45

-

-

-

1

15

0

7

6

0

24

-

총

Page 2 / 29

4/8/2013 )

t dây ( 총총 )

Tiếng ồn ( 총총 )

ng( 총총 )

Quay ngược( 총총총 )

7
3

Nội dung hư

điểm bấm coat không tốt nên khi kiểm tra lại bị đứt dây
vệ sinh máy kỷ công nhân chú ý vấn đề phát sinh này.

Page 3 / 29

điểm bấm coat không tốt nên khi kiểm tra lại bị đứt dây
vệ sinh máy kỷ công nhân chú ý vấn đề phát sinh này.

dây nên khi kiểm tra bị layer.

ại GDWH dòng điện thấp ở mức min do bị điện trở.

Page 4 / 29

BÁO CÁO HÀNG HƯ CD MOTOR THEO TUẦN 2 ( 5/8 - 11/8/2
1. Tình hình hư
Mục tiêu PPM ( 목목 ) 2013

6,000
5,000
4 ,000
3 ,000
2,000
1,000
0
8 /5
Mon

Thực tế PPM ( 목목 )2013

8 /6
Tue

8 /7
We d

8 /8
Thu

8 /9
Fri

8 /10
Sat

Đứt dây ( 총총

DĐ, CS ( 총총 , 총총 )

Điện trở( 총총 )

Rung( 총총 )

8 /11
Sun

8/5
Mon

8/6
Tue

8/7
Wed

8/8
Thu

8/9
Fri

8/10
Sat

8/11
Sun

Mục tiêu PPM (목목) 2013

3,500

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Thực tế PPM (목목)2013

2,709

2,089

3,838

2,422

2,254

1...
Page 1 / 29


!"#$ %&
' ' ' ' ' ' ' '
' ()*+ ()*+
()*+
',- , '. ()*+
' .'. /'. /'/ 
20,199
0 0 0 7,697 6,064 6,438 0
45.0 0 0 0 15 6 24 0
2. N i dung h ư
0"1234$3$53
TOTAL
"
6$78&
Layer
7 4 3 0
1
19
9
3 3 0
.,
"
.
8:
.
0:7

8

;1$

<=3

<8
>43$?8@@목목
A435@@목목
Tổng sản lượng sản xuất
총총총총총
Số lượng hàng đạt
총총총
Số lượng hàng hư
총총총
Nội dung hư
총총 총총
.,
"
.
8:
.
0:7

8

;1$

<=3

<8
?B>
3C&
%&2DE F&
GEH
9
Đứt dây (총총)
IJ37KL7"M$NOPQO4"=3RS&3D3?R$R$NO31=E#$PTMJ37KL
U$NO31=VWVH2$OXLRG4S&K4YZVQM[BX32$WL
Điện áp ( 총총총)
.,
"
.
8:
.
0:7
8
;1$
<=3

<8
'
'
'
'
-'
/'
>43$?8@@ 목목  A435@@ 목목 
.
,
-
Layer
Điện áp ( 총총 ) Đứt dây ( ) Tiếng n ( 총총 )
DĐ, CS ( 총총 , ) Đin trở( ) Rung( ) Quay ngược( 총총 )
Đo trc( 총총 )
BÁO CÁO HÀNG HƯ CD MOTOR THEO TUẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO HÀNG HƯ CD MOTOR THEO TUẦN - Người đăng: truongkl92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
BÁO CÁO HÀNG HƯ CD MOTOR THEO TUẦN 9 10 80