Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***-------……….., ngày ……..tháng …năm……

BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ
(Dành cho cán bộ hết tập sự)
Họ và tên: .................................................................................................................................
Đơn vị công tác: .......................................................................................................................
Thời gian tập sự: ......................................................................................................................
Cán bộ hướng dẫn tập sự: ........................................................................................................
1. Phẩm chất đạo đức
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Ý...
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
---------***--------
……….., ngày ……..tháng …năm……
BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ
(Dành cho cán bộ hết tập sự)
Họ tên: .................................................................................................................................
Đơn vị công tác: .......................................................................................................................
Thời gian tập sự: ......................................................................................................................
Cán bộ hướng dẫn tập sự: ........................................................................................................
1. Phẩm chất đạo đức
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Năng lực, trình độ kết quả làm việc trong thời gian tập sự.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Ý thức tổ chức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước;
kỷ luật, nội quy, quy định, quy chế của quan.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Tham gia các công tác đoàn thể.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Cán bộ hướng dẫn tập sự
Cán bộ tập sự
BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ 9 10 46