Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo hội nghị điển hình tiên tiến

Được đăng lên bởi huynhvantamthitranmyxuyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5716 lần   |   Lượt tải: 14 lần
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN
BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ NGỌC TỐ
*
Số …-BC/HNDX
(Dự thảo)

Ngọc Tố, ngày … tháng 01 năm
2015

BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn (2010 - 2015),
phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thuởng giai đoạn (2015 - 2020)
-----------------------PHẦN THỨ I
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐỌAN 2010 – 2015
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/HNDH ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ban
Thường vụ Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên về việc Tổng kết phong trào thi đua
yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn (2010 – 2015), phương hướng, nhiệm
vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2015 – 2020).
Qua 5 năm Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Ngọc tố triển khai thực hiện đạt
được một số kết quả như sau:
I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện các chủ trương
nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên và
chỉ tiêu giao ước thi đua, Hội Nông dân xã Ngọc tố lập Kế hoạch tổ chức thực
hiện, hàng năm đều giao chỉ tiêu và ký giao ước thi đua với các Chi hội; đồng thời
triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Nhà nước và
Hội cấp trên đến các Chi, tổ Hội như: Quy định số 01-QĐ/HNDTW ngày
04/11/2011 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thi đua, khen thưởng;
Hướng dẫn số 107-HD/HNDTW ngày 18/02/2013 của Trung ương Hội Nông dân
Việt Nam về Hướng dẫn nội dung phát động thi đua năm 2013. Ngoài ra, Hội còn
triển khai những quy định chung và một số danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
trong Luật thi đua khen thưởng. Đồng thời phát động các phong trào thi đua về
tăng cường xây dựng Chi, Tổ hội vững mạnh, phát động đăng ký danh hiệu SXKD
giỏi, xây dựng gia đình nông dân văn hoá, xây dựng ấp văn hoá, tham gia đảm bảo
quốc phòng an ninh và các phong trào khác do các cấp và địa phương phát động.
2- Các phong trào thi đua và kết quả hoạt động công tác Hội trong 5
năm (2010 – 2015)
2.1. Kết quả đợt phát động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948 và Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam
1

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp
tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kế thừa và
phát huy truyền thống thi đua ái quốc, các cấp Hội Nông dân trong xã Ngọc tố vận
dụng sáng tạo, tư tưởng thi đua yêu nước của...
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN
BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ NGỌC TỐ
*
Số …-BC/HNDX
(Dự thảo)
Ngọc Tố, ngày … tháng 01 năm
2015
BÁO CÁO
Tng kết phong trào thi đua yêu nưc và công tác khen thưng giai đon (2010 - 2015),
phương hưng, nhim v công tác thi đua, khen thung giai đon (2015 - 2020)
------------------------
PHẦN THỨ I
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐỌAN 2010 – 2015
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/HNDH ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ban
Thường vụ Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên về việc Tổng kết phong trào thi đua
yêu nước công tác khen thưởng giai đoạn (2010 2015), phương hướng, nhiệm
vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2015 – 2020).
Qua 5 năm Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Ngọc tố triển khai thực hiện đạt
được một số kết quả như sau:
I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương
nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên
chỉ tiêu giao ước thi đua, Hi Nông dân Ngọc tố lập Kế hoạch tổ chức thực
hiện, hàng năm đều giao chỉ tiêu giao ước thi đua với các Chi hội; đồng thời
triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Nhà nước và
Hội cấp trên đến các Chi, tổ Hội như: Quy định số 01-QĐ/HNDTW ngày
04/11/2011 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam v thi đua, khen thưởng;
Hướng dẫn số 107-HD/HNDTW ngày 18/02/2013 của Trung ương Hội Nông dân
Việt Nam về Hướng dẫn nội dung phát động thi đua năm 2013. Ngoài ra, Hội còn
triển khai những quy định chung và một số danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
trong Luật thi đua khen thưởng. Đồng thời phát động các phong trào thi đua về
tăng cường xây dựng Chi, Tổ hội vững mạnh, phát động đăng danh hiệu SXKD
giỏi, xây dựng gia đình nông dân văn hoá, xây dựng ấp văn hoá, tham gia đảm bảo
quốc phòng an ninh và các phong trào khác do các cấp và địa phương phát động.
2- Các phong trào thi đua kết quả hoạt động công tác Hội trong 5
năm (2010 – 2015)
2.1. Kết quả đợt phát động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948 và Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam
1
Báo cáo hội nghị điển hình tiên tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo hội nghị điển hình tiên tiến - Người đăng: huynhvantamthitranmyxuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo cáo hội nghị điển hình tiên tiến 9 10 951