Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014 – 2015

Được đăng lên bởi giangcdxm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2146 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(MẪU)

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
Họ và tên:
Chức vụ:
Đơn vị:
1. Nội dung bồi dường: (ghi rõ các nội dung bồi dưỡng)
…………................................................................................................................
2. Thời gian bồi dưỡng:
Từ ngày….tháng….năm…….đến ngày……tháng…..năm…….
……………………………………………………………………………………
3. Hình thức bồi dưỡng: (ghi rõ BD bằng hình thức tự học hay tập trung. Nếu BD
bằng hình thức tập trung thì nêu rõ địa điểm và họ tên báo cáo viên).
……………………………………………………………………………………
4. Kết quả đạt được: (ghi rõ đã tiếp thu, nắm bắt được những kiến thức nào)
……………………………………………………………………………………
5. Những nội dung bản thân sẽ vận dụng vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục
tại đơn vị: (nêu rõ các nội dung vận dung vào thực tế và cách thức vận dụng)
……………………………………………………………………………………
6. Những nội dung khó và những đề xuất về cách thức tổ chức bồi dưỡng
nhằm giải quyết những nội dung khó này (ghi rõ từng nội dung, đơn vị kiến
thức khó, ý kiến đề xuất cho những nội dung khó nêu trên):
……………………………………………………………………………………
7. Tự đánh giá (nêu rõ bản thân sau khi bồi dưỡng đã tiếp thu và vận dụng được
vào thực tiễn công tác được bao nhiêu % so với yêu cầu và kế hoạch)
……………………………………………………………………………………
[Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên cuối năm học:

Kết quả đánh giá
Kết quả tự đánh giá của cá nhân
Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn

ND1

Điểm, xếp loại
ND2
ND3 TỔNG ĐTB

Kết quả xếp loại của nhà trường:
Giáo viên ký tên

Tổ trưởng

HIỆU TRƯỞNG

XL

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(MẪU) BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
Họ và tên:
Chức vụ:
Đơn vị:
1. Nội dung bồi dường: (ghi rõ các nội dung bồi dưỡng)
…………................................................................................................................
2. Thời gian bồi dưỡng:
Từ ngày….tháng….năm…….đến ngày……tháng…..năm…….
……………………………………………………………………………………
3. Hình thức bồi dưỡng: (ghi rõ BD bằng hình thức tự học hay tập trung. Nếu BD
bằng hình thức tập trung thì nêu rõ địa điểm và họ tên báo cáo viên).
……………………………………………………………………………………
4. Kết quả đạt được: (ghi rõ đã tiếp thu, nắm bắt được những kiến thức nào)
……………………………………………………………………………………
5. Những nội dung bản thân sẽ vận dụng vào thực tiễn giảng dạy giáo dục
tại đơn vị: (nêu rõ các nội dung vận dung vào thực tế và cách thức vận dụng)
……………………………………………………………………………………
6. Những nội dung khó những đề xuất về cách thức tổ chức bồi dưỡng
nhằm giải quyết những nội dung khó này (ghi từng nội dung, đơn vị kiến
thức khó, ý kiến đề xuất cho những nội dung khó nêu trên):
……………………………………………………………………………………
7. Tự đánh giá (nêu bản thân sau khi bồi dưỡng đã tiếp thu vận dụng được
vào thực tiễn công tác được bao nhiêu % so với yêu cầu và kế hoạch)
……………………………………………………………………………………
[Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên cuối năm học:
Kết quả đánh giá
Điểm, xếp loại
ND1 ND2 ND3 TỔNG ĐTB XL
Kết quả tự đánh giá của cá nhân
Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn
Kết quả xếp loại của nhà trường:
Giáo viên ký tên Tổ trưởng HIỆU TRƯỞNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014 – 2015 - Người đăng: giangcdxm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014 – 2015 9 10 242