Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC
Người đi công tác:............................................Bộ phận:...........................................................................
Thời gian:.........................................................Nơi đến:...........................................................................
Nội dung chính công tác:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1. Các công việc đã thực hiện được
Stt Nội dung công việc

Thời gian

Mức kết quả

2. Các công việc chưa thực hiện được, lý do
Stt

Nội dung chưa thực hiện

Lý do

3. Đề nghị
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Ý kiến nhận xét của quản lý
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Người lập

Quản lý

...
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC
Người đi công tác:............................................Bộ phận:...........................................................................
Thời gian:.........................................................Nơi đến:...........................................................................
Nội dung chính công tác:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1. Các công việc đã thực hiện được
Stt Nội dung công việc Thời gian Mức kết quả
2. Các công việc chưa thực hiện được, lý do
Stt Nội dung chưa thực hiện Lý do
3. Đề nghị
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Ý kiến nhận xét của quản lý
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Người lập Quản lý
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 10 436