Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả NS và VSMTNT

Được đăng lên bởi to45ty2
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THANH YÊN
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT 5 NĂM 2011 - 2015

TT

Hạng mục

Đơn vị

Trường
1 Tổng số trường học
Số trường học có công trình nhà tiêu HVS
Trường
Trường
2 Lũy tích số trường học có công trình nhà tiêu HVS
Tỷ lệ % số trường học có công trình nhà tiêu HVS
%
Số trường mầm non có công trình nhà tiêu HVS
Trường
2.1 Lũy tích số trường mầm non có công trình nhà tiêu HVS Trường
Tỷ lệ % số trường mầm non có công trình nhà tiêu HVS
%
Số trường phổ thông có công trình nhà tiêu HVS
Trường
2.2 Lũy tích số trường phổ thông có công trình nhà tiêu HVS Trường
Tỷ lệ % số trường phổ thông có công trình nhà tiêu HVS
%
Số trường học có công trình cấp nước HVS
Trường
Lũy
tích
số
trường
học
có
công
trình
cấp
nước
HVS
Trường
3
Tỷ lệ % số trường học có công trình cấp nước HVS
%
Số trường mầm non có công trình cấp nước HVS
Trường
3.1 Lũy tích số trường mầm non có công trình cấp nước HVS Trường
Tỷ lệ % số trường mầm non có công trình cấp nước HVS
%
Số trường phổ thông có công trình cấp nước HVS
Trường
3.2 Lũy tích số trường phổ thông có công trình cấp nước HVS Trường
Tỷ lệ % số trường phổ thông có công trình cấp nước HVS
%
Số trường học có công trình cấp nước HVS và
nhà tiêu HVS
4 Lũy tích số trường học có công trình cấp nước HVS
nhà tiêu HVS
Tỷ lệ % số trường học có công trình cấp nước HVS và
nhà tiêu HVS
Số trường mầm non có công trình cấp nước HVS và
nhà tiêu HVS
Lũy tích số trường mầm non có công trình cấp nước
4.1 HVS
và nhà tiêu HVS
Tỷ lệ % số trường mầm non có công trình cấp nước HVS
và nhà tiêu HVS

Trường

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Trường
%
Trường
Trường
%

Số trường phổ thông có công trình cấp nước HVS và
nhà tiêu HVS

Trường

4.2 Lũy tích số trường phổ thông có công trình cấp nước
HVS và nhà tiêu HVS

Trường

Tỷ lệ % số trường phổ thông có công trình cấp nước
HVS và nhà tiêu HVS

Kế hoạch năm
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm
2016
2017
2018
2019
2020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%

Ghi
chú

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THANH YÊN
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT 5 NĂM 2011 - 2015

TT

Mục tiêu
Đơn vị

1

Số trường học đã có công
trình nhà tiêu hợp vệ sinh
(thống kê theo từng cấp
học)

3

Ước thực hiện mục tiêu 5 năm 2011 - 2015

Mầm
non

Số
trư...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THANH YÊN
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT 5 NĂM 2011 - 2015
TT Hạng mục Đơn vị
Kế hoạch năm
1
Tổng số trường học Trường 1 1 1 1 1
2
Số trường học có công trình nhà tiêu HVS Trường 1 1 1 1 1
Lũy tích số trường học có công trình nhà tiêu HVS Trường
Tỷ lệ % số trường học có công trình nhà tiêu HVS % 100 100 100 100 100
2.1
Số trường mầm non có công trình nhà tiêu HVS Trường
Lũy tích số trường mầm non có công trình nhà tiêu HVS Trường
Tỷ lệ % số trường mầm non có công trình nhà tiêu HVS %
2.2
Số trường phổ thông có công trình nhà tiêu HVS Trường 1 1 1 1 1
Lũy tích số trường phổ thông có công trình nhà tiêu HVS Trường
Tỷ lệ % số trường phổ thông có công trình nhà tiêu HVS % 100 100 100 100 100
3
Số trường học có công trình cấp nước HVS Trường
Lũy tích số trường học có công trình cấp nước HVS Trường
Tỷ lệ % số trường học có công trình cấp nước HVS %
3.1
Số trường mầm non có công trình cấp nước HVS Trường
Lũy tích số trường mầm non có công trình cấp nước HVS
Trường
Tỷ lệ % số trường mầm non có công trình cấp nước HVS %
3.2
Số trường phổ thông có công trình cấp nước HVS Trường 1 1 1 1 1
Lũy tích số trường phổ thông có công trình cấp nước HVS
Trường
Tỷ lệ % số trường phổ thông có công trình cấp nước HVS
% 100 100 100 100 100
4
Trường 1 1 1 1 1
Trường
% 100 100 100 100 100
4.1
Trường
Trường
%
4.2
Trường 1 1 1 1 1
Trường
% 100 100 100 100 100
Năm
2016
Năm
2017
Năm
2018
Năm
2019
Năm
2020
Ghi
chú
Số trường học có công trình cấp nước HVS và
nhà tiêu HVS
Lũy tích số trường học có công trình cấp nước HVS
nhà tiêu HVS
Tỷ lệ % số trường học có công trình cấp nước HVS
nhà tiêu HVS
Số trường mầm non có công trình cấp nước HVS và
nhà tiêu HVS
Lũy tích số trường mầm non có công trình cấp nước
HVS
và nhà tiêu HVS
Tỷ lệ % số trường mầm non có công trình cấp nước HVS
và nhà tiêu HVS
Số trường phổ thông có công trình cấp nước HVS và
nhà tiêu HVS
Lũy tích số trường phổ thông có công trình cấp nước
HVS và nhà tiêu HVS
Tỷ lệ % số trường phổ thông có công trình cấp nước
HVS và nhà tiêu HVS
Báo cáo kết quả NS và VSMTNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kết quả NS và VSMTNT - Người đăng: to45ty2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo kết quả NS và VSMTNT 9 10 133