Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW

Được đăng lên bởi hatkiemlamlacson
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUYỆN UỶ LẠC SƠN
CHI BỘ HẠT KIỂM LÂM
Số:

-BC/HKL

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***
Lạc Sơn, ngày

tháng

năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Công văn số 145-CV/TG ngày 10/9/2014 của Ban Tuyên giáo
Huyện uỷ về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của
Bộ Chính trị như sau:
I. Khái quát đặc điểm tình hình.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm là chi bộ trực thuộc Huyện uỷ với chức năng nhiệm vụ
được giao là tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà
nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đồng thời giám sát và kiểm tra việc chấp
hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Lạc
Sơn.
Trong năm 2014, Chi bộ có 9 đảng viên gồm 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 07
đảng viên. Sau ngày 01/9/2014, Chi bộ còn 08 đảng viên do đồng chí Nguyễn Hữu
Thọ - Bí thư Chi bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và chuyển sinh hoạt về
địa phương nơi gia đình cư trú.
II. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và các văn
bản Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Chi bộ Hạt Kiểm lâm đã xây dựng các nội
dung để tổ chức triển khai tới toàn thể các đảng viên trong Chi bộ và công chức,
viên chức trong đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh trong năm 2014.
- Chi bộ tổ chức Hội nghị triển khai học tập nội dung các chuyên đề: “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” tới toàn thể Đảng viên, công chức,
viên chức trong đơn vị.
- Tổ chức đăng ký thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh: Chi bộ và 100% đảng viên đăng ký thực hiện. Trong đó có 03/8 đảng viên
đăng ký thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến theo chức năng nhiệm vụ được giao
chiếm 37,5 % đảng viên trong Chi bộ.
1.2. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.

a. Công tác tuyên truyền.
Công tác tuyên truyền luôn được Chi bộ, cơ qua...
HUYỆN UỶ LẠC SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HẠT KIỂM LÂM ***
Số: -BC/HKL Lạc Sơn, ngày tháng năm 2014
BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Công văn số 145-CV/TG ngày 10/9/2014 của Ban Tuyên giáo
Huyện uỷ về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của
Bộ Chính trị như sau:
I. Khái quát đặc điểm tình hình.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm chi bộ trực thuộc Huyện uỷ với chức năng nhiệm vụ
được giao tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà
nước về quản lý, bảo vệ phát triển rừng đồng thời giám sát và kiểm tra việc chấp
hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Lạc
Sơn.
Trong năm 2014, Chi bộ 9 đảng viên gồm 01 thư, 01 Phó thư 07
đảng viên. Sau ngày 01/9/2014, Chi bộ còn 08 đảng viên do đồng chí Nguyễn Hữu
Thọ - thư Chi bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểmhội và chuyển sinh hoạt về
địa phương nơi gia đình cư trú.
II. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị các văn
bản Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Chi bộ Hạt Kiểm lâm đã xây dựng các nội
dung để tổ chức triển khai tới toàn thể c đảng viên trong Chi bộ công chức,
viên chức trong đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh trong năm 2014.
- Chi bộ tổ chức Hội nghị triển khai học tập nội dung các chuyên đề: “Học
tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chống chủ nghĩa nhân, nói đi đôi với làm” tới toàn thể Đảng viên, công chức,
viên chức trong đơn vị.
- Tổ chức đăng thực hiện học tập làm theo tấm ơng đạo đức Hồ Chí
Minh: Chi bộ 100% đảng viên đăng thực hiện. Trong đó 03/8 đảng viên
đăng thực hiện hình, điển hình tiên tiến theo chức năng nhiệm vụ được giao
chiếm 37,5 % đảng viên trong Chi bộ.
1.2. Công tác tuyên truyền việc học tập làm theo tưởng, tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW - Trang 2
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW - Người đăng: hatkiemlamlacson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW 9 10 313