Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị:…………………….

Mẫu số 4

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG
CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM ……..
(Kèm theo Công văn số

/

ngày

tháng

năm

)

Tổng số công chức, viên chức và người lao động ở đơn vị có mặt tại thời điểm báo
cáo: ……người
Trong đó:
1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên trong năm là:..... Người
2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ trong năm là:.... Người
3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm:.....
người.
T Họ Ngày Chức Trình Ngạch/chức danh, bậc, Kết quả nâng bậc trong năm ..........
T và tháng danh / độ
hệ số lương trước khi
tên năm chức chuyê
được nâng bậc
sinh
vụ n môn
nghiệp
Na Nữ
Ngạch Bậ Hệ Thời Hệ số Ngạc Bậc Hệ Thời Hệ số Tiền
vụ
m
/ chức c số điểm chên h lươn số gian chênh lương
được
danh
được h hoặc g lươn tính lệch tăng
đào
nghề
xếp lệch chức sau g nâng bảo thêm
tạo
nghiệp
bảo danh nâng mới bậc lưu do NB
lưu
bậc đượ lương (nếu trong
(nếu
c lần có) năm
có)
NB sau
(1.000đ
)
1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

I Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên
1
2
...
II Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
1
2
...

IIICông chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc
lương trước thời hạn
1
2
...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

……., ngày……tháng……
Thủ trưởng đơ
(Ký tên, đóng

Ghi chú:
1. Đơn vị gửi kèm báo cáo này văn bản nêu những vướng mắc, đề xuất trong việc thực
hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có)
2. Cột 7, cột 12 ghi mã số ngạch hoặc chức danh.
3. Cột 17 được tính theo số tháng hưởng chênh lệch giữa bậc lương mới được nâng so với
bậc lương cũ trong năm.

...
Tên đơn vị:……………………. Mẫu số 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG
CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM ……..
(Kèm theo Công văn số / ngày tháng năm )
Tổng số công chức, viên chức và người lao động ở đơn vị có mặt tại thời điểm báo
cáo: ……người
Trong đó:
1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên trong năm là:..... Người
2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ trong năm là:.... Người
3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm:.....
người.
T
T
Họ
tên
Ngày
tháng
năm
sinh
Chức
danh /
chức
vụ
Trình
độ
chuyê
n môn
nghiệp
vụ
được
đào
tạo
Ngạch/chức danh, bậc,
hệ số lương trước khi
được nâng bậc
Kết quả nâng bậc trong năm ..........
Na
m
Nữ Ngạch
/ chức
danh
nghề
nghiệp
Bậ
c
Hệ
số
Thời
điểm
được
xếp
Hệ số
chên
h
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)
Ngạc
h
hoặc
chức
danh
Bậc
lươn
g
sau
nâng
bậc
Hệ
số
lươn
g
mới
đượ
c
NB
Thời
gian
tính
nâng
bậc
lương
lần
sau
Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)
Tiền
lương
tăng
thêm
do NB
trong
năm
(1.000đ
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên
1
2
...
II Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
1
2
...
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - Trang 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 9 10 927