Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả tiếp thu và vân dụng kiến thức, kỹ năng BDTX của cá nhân

Được đăng lên bởi vudongbinh-1981
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN HÒN ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
TRƯỜNG THCS LÌNH HUỲNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lình Huỳnh, ngày 17 tháng 5 năm2015
BÁO CÁO
Kết quả tiếp thu và vận dụng kiến thức, kĩ năng BDTX của cá nhân
Năm học: 2014-2015
Họ và tên GV: Vũ Thị Hằng, Ngày sinh: 13/03/1984
Trình độ chuyên môn: Đại học
Năm vào ngành: 2009
Dạy lớp (bộ môn): Lí khối 6, Công Nghệ khối 8,9, Công Nghệ lớp 6/1,6/5
và nghề ĐDD lớp 8
Tổ chuyên môn: Tự nhiên
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và Thông tư số 31/2011/TTBGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện công tác BDTX GV năm học 2014 – 2015,
của nhà trường và của Tổ chuyên môn tự nhiên. Trên cơ sở các căn cứ trên, tôi xin báo
cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 của bản thân, cụ thể như sau:
A. PHẦN ĐÁNH GIÁ
I. Nội dung 1 (30 tiết)
1. Nội dung bồi dưỡng:
+ Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước (cấp
Huyện, Tỉnh và Trung ương). Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quan điểm đường lối phát
triển giáo dục và đào tạo.
+ Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Kiên Giang (Số 1763/CT-UBND ngày 20/8/2014).
+ Hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn THCS năm học 2014 – 2015 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Hòn Đất (Số 2379/PGDĐT-THCS ngày 17/9/2014).
+ Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2014 – 2015 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang (Số 1018/SGDĐT-VP ngày 14/8/2014).
+ Nội dung học chính trị hè 2014.
a) Phần nhận thức việc tiếp thu được quy định trong yêu cầu về nội dung,
chương trình, tài liệu tập huấn:
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng
lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
yêu cầu nhiệm vụ năm học. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của
giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS và yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên THCS.

- Học nội dung bồi dưỡng 1 tôi tự trang bị cho bản thân những kiến thức về tư
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Về đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước,
chính sách phát triển của giáo dục, chương trình hoạt động giáo dục trong năm
học. Phần học chính trị này...


 !"#$%&'()*$*+!
Lình Huỳnh, ngy 17 thng 5 năm2015
,-.-.
/01234150$1*3676#)&8)9:50)1*;!<:=)>)9,!?@!A)*B)
>C*D!EFGHIFGHJ
D671K)EL*MN)9<97OP5)*EHQRGQRHSTI
UV)*W !*3OK)CX)E(5*D!>C67')97)*EFGGS
(O"Y$Z[ CX)\E]:*^5_<X)99*`:*^5T<S<X)99*`"Y$_RH<_RJ
67)9*a"Y$T
b!*3OK)CX)E%)*5K)
>)!;*X)91cP^F_RFGHFR,)97OHGRGdRFGHF!?@, 1Uce)9
, 5A'&8!677'1('6a[@)*7)*f3O!*0,g5&ch)91*ci)9j3OK)95A'65K)
CkC)')<$*b1*X)96795A'&8!1*ci)9j3OK)67*X)91cP^QHRFGHHR
,)97OTRTRFGHH!?@, 5A'&8!677'1('6a[@)*7)*!*cl)91UV)*[g5
&ch)91*ci)9j3OK)95A'65K)m
>)!;:0*'(!*1U5n):*@51*%!*5`)!X)91A!,)>C*D!FGHIoFGHJ<
!?@)*71Uci)967!?@b!*3OK)CX)1%)*5K)pUK)!lPe!A!!>)!;1UK)<1X5j5)[A'
!A':01234[g5&ch)91*ci)9j3OK))>C*D!FGHIFGHJ!?@[4)1*B)<!81*n)*cP@3E
A. PHN ĐÁNH GIÁ
I. Nội dung 1 (30 tiết)
1. Ni dung bi dưỡng:
q,g5&ch)96a!*])*1UM<!A!)9*M23O01<!*])*PA!*!?@4)967*7)cY!Z!r$
3O`)<s)*67U3)9cl)9\p*5`C68:5)*10jt* 5<23@)W5nCWci)9"^5$*A1
1U5n)95A'&8!67W7'1('p
q*s1*M)*5`C681UD)91BC)>C*D!FGHIoFGHJ!?@*?1M!*O[@))*B)&B)
1s)*/5K)5@)9Z^Hd_QR,)97OFGRTRFGHI\p
qcY)9&u))*5`C68!*3OK)CX))>C*D!FGHIoFGHJ!?@*v)95A'
&8!677'1('v)r1Z^FQdSR)97OHdRSRFGHI\p
qX)96>)6a65`!1*%!*5`)C 1P^)*5`C68Wk3)>C*D!FGHIoFGHJ!?@e
5A'&8!677'1('/5K)5@)9Z^HGHTR)97OHIRTRFGHI\p
q 5&3)9*D!!*])*1UM*wFGHIp
a) Phần nhận thức việc tiếp thu được quy định trong yêu cầu về nội dung,
chương trình, tài liệu tập huấn:
5A'65K)*D!1#$,Wn!#$)*#1:50)1*;!6a!*])*1UM<:5)*10<jt* 5<[g5
&ch)9$*xC!*r1!*])*1UMW('W;!)9*a)9*5`$<$*A11U5n))>)9"%!&(O*D!<)>)9
"%!95A'&8!67!A!)>)9"%!:*A!1*y'OK3!k3!?@!*3x))9*a)9*5`$95A'65K)<
OK3!k3)*5`C68)>C*D!pg)91*i5$*A11U5n))>)9"%!1%*D!<1%[g5&ch)9!?@
95A'65K)WA$;)9OK3!k3$*A11U5n)95A'&8!67OK3!k3!?@!*3x))9*a
)9*5`$95A'65K)p
Báo cáo kết quả tiếp thu và vân dụng kiến thức, kỹ năng BDTX của cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kết quả tiếp thu và vân dụng kiến thức, kỹ năng BDTX của cá nhân - Người đăng: vudongbinh-1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo kết quả tiếp thu và vân dụng kiến thức, kỹ năng BDTX của cá nhân 9 10 434