Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động

Được đăng lên bởi manhtien0987
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ĐOÀN GD HUYỆN PHONG THỔ
CĐ CS TRƯỜNG PTDTBT THCS MÙ SANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/BC-CĐCS PTDTBT THCS MS
Mù Sang, ngày 02 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về
“An toàn vệ sinh lao động”, “Phòng chống cháy nổ”
lần thứ 18 năm 2016
Căn cứ kế hoạch số 14/KH-CĐGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của công
đoàn giáo dục huyện Phong Thổ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần
lễ Quốc gia về “An toàn vệ sinh lao động”, “Phòng chống cháy nổ” lần thứ 18
năm 2016
Công đoàn trường PTDTBT THCS Mù Sang đã phối hợp với chuyên môn
nhà trường xây dựng Chương trình hành động lập kế hoạch tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống
cháy nổ xin báo cáo kết quả như sau:
I. VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN.
1. Công tác triển khai, chỉ đạo của Ban chỉ đạo.
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN của trường đã đề ra kế
hoạch triển khai thực hiện Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm
2016 và thành lập ban chỉ đạo trong đơn vị. Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Ban
chỉ đạo tỉnh đã Phân công các thành viên trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
trong đơn vị thực hiện tốt Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN;
2. Các hoạt động thông tin – tuyên truyền:
Trước và trong những ngày của Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần
thứ 18 (Từ ngày 20/3/2016 đến ngày 26/3/2016) đơn vị đã tổ chức treo băng zôn
và khẩu hiệu tuyên truyền về tuần lễ
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC AT-VSLĐ-PCCN.
1. Kết quả công tác AT-VSLĐ-PCCN
Thực hiện kế hoạch, nội dung của công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2016,
cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã nâng cao trách nhiệm, nghiêm chỉnh thực
hiện các quy định của Pháp luật về đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN như sau:
- Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ
18 năm 2016 vào hồi 07h45’ ngày 20/03/2016.
- Đã treo băng zôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN. Trang bị thêm nhiều sách, tài liệu, văn bản pháp luật về lao động
và công tác AT-VSLĐ-PCCN để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ giáo viên
trong toàn đơn vị.
- Dọn dẹp vệ sinh môi trường nơi làm việc, cảnh quan trong nhà trường
đảm bảo ánh sáng cho các lớp học, nhà công vụ, khu vực bán trú...

- Tổ chức huấn luyện PCCC cho cán bộ giáo viên và học sinh đồng thời xây
dựng phương án và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho công tác PCCC....
- Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức thao giảng nâng cao tay
trình độ chuyên môn ng...



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHNGA VIỆT
NAM

Mù Sang, ngày 02 tháng 04 năm 2016
 
!"#$%&#'()#*+,-+(+%./0%1+2345
6#748923*+:;6<+1+)=':
.#(>?@ABC>D
 !" #$%&'()$*+ ,'-./$0123'
4!('5,!67 8)9 !' :;<;59+: , !"+4=' >?''8@
ABC8'52;<DE+!(;9#5 A2!4='FGD H' ' ,):FA@+ $*
./$0
3'4!(+I>J'K2'4LM 5 NM;O5 8)P.3
 (+I>J'QR)6S' >T'+IU  ( 4='AVM !" +: , !"+
4=' >?''8@ABW8'52;<E+!(;9#5 A2!4='GM H' '
 ,):Q5X,!,!+W8Y >#28
EFGHIEJKE;LM NEOF
>FP+#)#Q2R!32;S*T33S*F
>?''8@ABW8'52EZ[12+I>J'4L4<I2
!" +I5\ 25+ S 598@ABW8'52EZ[A@+ $*.
/$0;(+ ( AVMX2 ]4"!+I!'4T;^_\+ S 59++ !" 4<I2G2
 ]4"!+] 4L R3',+ ( ;5P+IS+5M+ `!6a5G434G5\.+I2
+I!'4T;^+ S 59++8@ABW8'52EZ[b
BF)#*+#P+#2U#%=V#Q%=5W
I>O;(+I!' c''()128@ABW8'52EZ[A@
+ $*de'()/-/$04'()/0-/$0f4T;^4L+: +I`!X'g3
;( h8 598+8)P+I8)<;<+8@AB
EEFXEYGZK[0Y\IG]F
>FK"#$%&P+#)G]
 S 59 !" G=568'123'+,EZ[./$0G
,X=G'5,!;5P+I!' (+I>J'4LR'2!+I,  59.G' 5P. ] + S
59,W8)4^ 12 ,MA8V+;<4Y.XY!EZ[ >#28
: .i++5 >?''8@ABW8'52EZ[A@+ 
$*./$0;(! j5 %kl'()/-/$0_
L+I`!X'g3G h8 598m=568'+8)P+I8)<;<3'+,E
Z[_I2'X^+ P. 5<8#, G+(5A598G;XYM ,MA8V+;<A2!4='
;(3'+,EZ[4\+8)P+I8)<GM :X54,X='5,!;5P
+I!'+!(4T;^_
n6oM;9#5 .35+I>J'T5A(.;59GY W82+I!' (+I>J'
4Y.XY!, #,' !,AOM nG (3';7G 8;SX,+Ip___
báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Trang 2
báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Người đăng: manhtien0987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động 9 10 916