Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo khoa học

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

Mục lục:
Một số kỹ thuật cho một văn bản khoa học..........................................................................2
1.1 Định dạng đầu mục...........................................................................................................2
1.2 FootNote...........................................................................................................................3
1.3 Mục lục.............................................................................................................................3
1.4 Thêm ghi crú cho hình vẽ, bảng biểu, công thức.............................................................4
1.5 Thống kê hình vẽ, bảng biểu............................................................................................5
1.6 Tham khảo chéo...............................................................................................................5
1.7 Chú ý................................................................................................................................6
Danh mục hình vẽ:
Hình 1.1 : Style mặc định........................................................................................................2
Hình 1.2 : Định dạng lại style..................................................................................................2
Hình 1.3 : Các style..................................................................................................................3
Hình 1.4 :Update Field.............................................................................................................4
Hình 1.5 : Thêm label...............................................................................................................4
Hình 1.6 : Đặt option để lấy số chương..................................................................................4
Hình 1.7 : Hộp thọai thêm bảng thống kê hình vẽ, bảng biểu..............................................5
Hình 1.8 : Chọn tham khảo tới hình.......................................................................................6
Hình 1.9 : Cập nhật lại style....................................................................................................6
Hình 1.10 :Thêm một style mới...............................................................................................6
Danh mục các bảng:
Bảng 1-1: Style và đầu mục............................................................................................
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC
Mục lục:
Một số kỹ thuật cho một văn bản khoa học..........................................................................2
1.1 Định dạng đầu mục...........................................................................................................2
1.2 FootNote...........................................................................................................................3
1.3 Mục lục.............................................................................................................................3
1.4 Thêm ghi crú cho hình vẽ, bảng biểu, công thức.............................................................4
1.5 Thống kê hình vẽ, bảng biểu............................................................................................5
1.6 Tham khảo chéo...............................................................................................................5
1.7 Chú ý................................................................................................................................6
Danh mục hình vẽ:
Hình 1.1 : Style mặc định........................................................................................................2
Hình 1.2 : Định dạng lại style..................................................................................................2
Hình 1.3 : Các style..................................................................................................................3
Hình 1.4 :Update Field.............................................................................................................4
Hình 1.5 : Thêm label...............................................................................................................4
Hình 1.6 : Đặt option để lấy số chương..................................................................................4
Hình 1.7 : Hộp thọai thêm bảng thống kê hình vẽ, bảng biểu..............................................5
Hình 1.8 : Chọn tham khảo tới hình.......................................................................................6
Hình 1.9 : Cập nhật lại style....................................................................................................6
Hình 1.10 :Thêm một style mới...............................................................................................6
Danh mục các bảng:
Bảng 1-1: Style và đầu mục....................................................................................................2
Page 1.
báo cáo khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo khoa học - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
báo cáo khoa học 9 10 456