Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Kiểm đinh chất lượng Chuẩn MN Lương Hạ

Được đăng lên bởi Nông Anh Gorjess
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRƯỜNG MẦM NON
I. THÔNG TIN CHUNG
Tên trường: Trường Mầm Non Lương Hạ - Na Rì – Bắc Kạn.
Tên trước đây: Không
Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào Tạo - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn.
Tỉnh
Huyện
Xã
Đạt chuẩn quốc gia

Bắc Kạn

Tên Hiệu trưởng

Đàm Thị Nhiệm

Na Rì

Điện thoại trường

02813884948

Lương Hạ

Fax

x

Web

Năm học

Năm thành lập trường

2003 - 2004

x Công lập
Tư thục
Dân lập
1.Điểm trường:
Số
TT

Tên điểm
trường

Số điểm trường

x Thuộc vùng đặc biệt khó khăn
x Có học sinh bán trú ?
Có học sinh nội trú ?

Địa chỉ

Diện
tích

Khoảng
Cách với
trường
( Km)

Khuổi Nằn
50
2,0
Lương Hạ
2.Lớp học và trẻ: Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:
01

02

Khuổi Nằn

Tổng
số

Tổngsố
trẻ của
điểm
trường

TSố
lớp

07

01

Tên cán bộ
phụ trách
điểm trường

Nông Thị
Xuân

Chia ra theo nhóm lớp
18243
4
5
24
36
tuổi tuôi tuổi

Số trẻ của trường

141

18

28

41

27

27

Trong đó
- Trẻ nữ
- Trẻ dân tộc thiểu số
Số trẻ mới nhập học
- Trẻ nữ
- Trẻ dân tộc thiểu số
Trẻ thuộc diện chính sách
- Con liệt sĩ
- Con thương binh, bệnh binh
- Hộ nghèo

74
127
59
31
50
21
0
0
15

11
16
18
11
14
01
0
0
01

12
26

22
35
41
20
36
05
0
0
02

14
24

15
26

06
0
0
05

06
0
0
04

03
0
0
03

1

- Trẻ mồ cội cha hoặc mẹ
- Trẻ mồ côi cả cha mẹ
- Diện chính sách khác
- Trẻ khuyết tật học hòa nhập
Số liệu của 5 năm gần đây

Sĩ số bình quân trẻ
trên lớp
Tỷ lệ giáo viên /trẻ

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Năm học
20092010

Năm học
2010
-2011

Năm học
20112012

Năm học
2012
-2013

Năm học
20132014

92 / 7lớp

98 / 7lớp

108 /7lớp

121/ 6lớp

141/ 6lớp

7/7 = 1,0

9/7=1,28

10/7=1,42

10/6=1.5

10/6=1.6

* Thông tin về nhân sự: ( Số liệu tại thời điểm tự đánh giá )
Nhân sự
Cán bộ, giáo viên và
nhân viên
Đảng viên
Giáo viên giảng dạy
Phó hiệu trưởng
Nhân viên văn phòng
Nhân viên bảo vệ
Nhân viên hỗ trợ giáo

Tổn
g Số

Nữ

Chia theo chế độ
lao động
Biên chế
Hợp
đồng

Dân tộc thiểu số
Tổng số

Nữ

18

17

15

03

16

15

11
10
2
0
1

11
10
2
0
0

11
9
2
0
0

0
01
0
0
1

11
10
2
0
1

11
10
2
0
0

0
viên
Nhân viên khác
4
Tuổi trung bình của
giáo viên
* Số liệu của 5 năm gần đây

0

0

0

0

0

4

3

01

2

2

Số giáo viên chưa đạt chuẩn đào
tạo
Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo
Số giáo viên trên chuẩn đào tạo
Số giáo viên đạt danh hiệu giáo
viên dạy giỏi cấp huyện, quận,
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

39
Năm
học
20092010

Năm
học
20102011

Năm
học
20112012

Năm
học
20122013

Năm học
20132014

03

03

03

03

02

4
0

5
0

6
0

2
4

5
4

6

6

8

4...
PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRƯỜNG MẦM NON
I. THÔNG TIN CHUNG
Tên trường: Trường Mầm Non Lương Hạ - Na Rì – Bắc Kạn.
Tên trước đây: Không
Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào Tạo - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn.
Tỉnh Bắc Kạn Tên Hiệu trưởng Đàm Thị Nhiệm
Huyện Na Rì Điện thoại trường 02813884948
Lương Hạ Fax
Đạt chuẩn quốc gia x Web
Năm thành lập trường
Năm học
2003 - 2004
Số điểm trường 02
x Công lập x Thuộc vùng đặc biệt khó khăn
Tư thục x Có học sinh bán trú ?
Dân lập Có học sinh nội trú ?
1.Điểm trường:
Số
TT
Tên điểm
trường
Địa chỉ
Diện
tích
Khoảng
Cách với
trường
( Km)
Tổngsố
trẻ của
điểm
trường
TSố
lớp
Tên cán bộ
phụ trách
điểm trường
01 Khuổi Nằn
Khuổi Nằn
Lương Hạ
50 2,0 07 01
Nông Thị
Xuân
2.Lớp học và trẻ: 
Tổng
số
Chia ra theo nhóm lớp
18-
24
24-
36
3
tuổi
4
tuôi
5
tuổi

141 18 28 41 27 27
Trong đó
- Trẻ nữ 74 11 12 22 14 15
- Trẻ dân tộc thiểu số 127 16 26 35 24 26
 59 18 41
- Trẻ nữ 31 11 20
- Trẻ dân tộc thiểu số 50 14 36
 21 01 03 05 06 06
- Con liệt sĩ 0 0 0 0 0 0
- Con thương binh, bệnh binh 0 0 0 0 0 0
- Hộ nghèo 15 01 03 02 05 04
1
Báo cáo Kiểm đinh chất lượng Chuẩn MN Lương Hạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Kiểm đinh chất lượng Chuẩn MN Lương Hạ - Người đăng: Nông Anh Gorjess
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Báo cáo Kiểm đinh chất lượng Chuẩn MN Lương Hạ 9 10 758