Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ, Sở....................................
Đơn vị....................................

BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm :.……….
STT

Tên, đặc điểm,
ký hiệu TSCĐ

Nước
SX

Năm
sử
dụng

Số
hiệu
TSCĐ

Sổ sách
Số
lượng

Thành
tiền

Kiểm kê thực tế
Giá trị đã
hao mòn

Số
lượng

Giá trị
còn lại

Chênh lệch
SL
Thừa

Đề nghị
thanh lý

Ghi chú

Thiếu

Loại :
Cộng :
Tổng cộng :
Ngày … tháng … năm …
Người lập báo cáo

Ban kiểm kê

Chủ nhiệm lĩnh vực

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

...
Bộ, Sở....................................
Đơn vị....................................
BÁO CÁO KIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm :.……….
STT Tên, đặc điểm,
hiệu TSCĐ
Nước
SX
Năm
sử
dụng
Số
hiệu
TSCĐ
Sổ sách Kiểm thực tế Chênh lệch
SL
Đề nghị
thanh
Ghi chú
Số
lượng
Thành
tiền
Giá trị đã
hao mòn
Số
lượng
Giá trị
còn lại
Thừa Thiếu
Loại :
Cộng :
Tổng cộng :
Ngày tháng m
Người lập báo cáo
Ban kiểm
Chủ nhiệm lĩnh vực
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Báo cáo kiểm kê tài sản cố định - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo kiểm kê tài sản cố định 9 10 398