Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚI LAO ĐỘNG TRONG NĂM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên doanh nghiệp:.................
Địa chỉ: ...............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
----------------------.........., ngày........ tháng........năm ......

Điện
thoại:...........................

BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚI LAO ĐỘNG TRONG NĂM ……….
Kính gởi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố
(Phòng lao động – Tiền lương – Tiền
công)
STT

Ngành

Tổng

Trong

nghề

số

đó nữ

dự

người

Phân loại trình độ (người)
Đại học

Cao

Trung

CNKT

CNKT

CNKT

Sơ cấp

LĐ

trở lên

đẳng

cấp

bậc 4

bậc 2-3

bậc 1

nghiệp

Phổ

vụ

thông

11

12

kiến

trở lên

tuyển
dụng
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
Tổng cộng

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Tên doanh nghiệp:.................
Địa chỉ: ...............................
Điện
thoại:...........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
-----------------------
.........., ngày........ tháng........năm ......
BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚI LAO ĐỘNG TRONG NĂM ……….
Kính gởi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố
(Phòng lao động – Tiền lương – Tiền
công)
STT Ngành
nghề
dự
kiến
tuyển
dụng
Tổng
số
người
Trong
đó nữ
Phân loại trình độ (người)
Đại học
trở lên
Cao
đẳng
Trung
cấp
CNKT
bậc 4
trở lên
CNKT
bậc 2-3
CNKT
bậc 1
Sơ cấp
nghiệp
vụ
Phổ
thông
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
II
Tổng cộng
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚI LAO ĐỘNG TRONG NĂM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚI LAO ĐỘNG TRONG NĂM 9 10 281