Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 3.7a
(Phải đánh máy)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................................

..............., ngày

tháng

năm 200...

BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
.......................................................................................................
- Thực hiệu thông tư số .........../2008/TT-BGDĐT ngày ..../ /2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân
dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu
tú.................................................... ............................................................. đã triển khai các bước
theo quy định, kết quả như sau:
I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:
- Quyết định thành lập Hội đồng số ........... ngày......../......../ 200.., Hội đồng có............ thành
viên.
- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II- Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận:
- Tổng số nhà giáo đủ điều kiện đưa vào danh sách sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân
dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.
- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh
hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.
- Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của .......... đơn vị.
-Tổng hợp ý kiến thăm dò
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
III- Hội đồng bỏ phiếu tán thành:
- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân
dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.
- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh
hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.

- Số nhà giáo có s...
Mẫu 3.7a
(Phải đánh máy)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT
........................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày tháng năm 200...
BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
.......................................................................................................
- Thực hiệu thông tư số .........../2008/TT-BGDĐT ngày ..../ /2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân
dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu
tú.................................................... ............................................................. đã triển khai các bước
theo quy định, kết quả như sau:
I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:
- Quyết định thành lập Hội đồng số ........... ngày......../......../ 200.., Hội đồng có............ thành
viên.
- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II- Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận:
- Tổng số nhà giáo đủ điều kiện đưa vào danh sách duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân
dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.
- Số nhà giáo sphiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh
hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.
- Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của .......... đơn vị.
-Tổng hợp ý kiến thăm dò
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
III- Hội đồng bỏ phiếu tán thành:
- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân
dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.
- Số nhà giáo số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh
hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.
Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Trang 2
Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 9 10 463