Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm

Được đăng lên bởi dutg-321
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH GIÁM
*
Số 05-BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thạch Giám, ngày 9 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Sáu tháng đầu năm 2015 là thời điểm diễn ra đại hội các cấp từ huyện đến cơ sở
nhiệm kỳ 2015 - 2020 và là giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần
thứ XXIII đề ra. Trong bối cảnh thiên tai khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, làm ảnh
hưởng đến cây trồng và vật nuôi; giá cả thị trường không ngừng tăng cao đã tác động,
ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã. Trước những tình
hình trên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đề ra nhiều giải pháp lãnh
đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, Quốc
phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bám sát Chương
trình, kế hoạch của huyện và chủ trương của các cấp tiếp tục được quan tâm đầu tư,
giữ vững ổn định phát triển KT - XH, đời sống nhân dân được cải thiện. Hệ thống
chính trị, bộ máy chính quyền được tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động.
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015:
I. VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:
1. Kinh tế - xã hội:
1.1. Kinh tế:
+ Thu ngân sách, chi ngân sách:
- Tổng thu ngân sách: 2.383.036.000đ/ 4.019.890.000đ, đạt 59,28% so với dự
toán. Trong đó thu trên địa bàn xã đạt 73.680.000đ/ 113.275.000đ, đạt 74,80 % so với
KH.
- Tổng chi ngân sách: 1.844.262.205đ/ 4.019.890.000đ, đạt 45,88 % so với KH
- Thu nhập bình quân đầu người: 16 triệu đồng/người.
+ Trồng trọt, chăn nuôi:
- Trồng trọt: Diện tích Lúa nước: 18,09ha/36ha, đạt 50,25% KH, đạt 50,25% so
với NQ HĐND, năng suất ước tính đạt 45 tạ/ha, tổng sản lượng 81,4 tấn, sản lượng
tăng 46,2% so với cùng kỳ; Diện tích lúa rẫy 140 ha/ 320 ha, đạt 47,75% so với KH;
DT ngô 60 ha/ 220 ha, đạt 27,2% so với KH; DT sắn 7 ha/ 30 ha, đạt 24% so với KH;
DT rau màu các loại 20 ha/ 30 ha, đạt 67% KH, trong đó: 3,7 ha sản xuất rau an toàn
tại Bản phòng và Bản Nhặn; DT lạc 2 ha/ 3 ha, đạt 67% so với KH;
1

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc: 4.661 con, trong đó: Tổng đàn trâu 138/143
con, đạt 96,5% so với KH; Tổng đàn bò 2.319 con/ 2.124 con, vượt 9,1% KH; Tổng
đàn lợn 1.708 con/ 1.940 con, đạt 88% KH; tổng đàn dê 634con; Tổng đàn gia cầm
13.365 con, đạt 64,27% KH.
Tình hình dịch bệnh: Trong 6 tháng đầu năm 2015 tình hình dịch bệnh trên...
ĐẢNG BỘ HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH GIÁM
*
Số 05-BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thạch Giám, ngày 9 tháng 6 năm 2015
BÁO CÁO
Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Sáu tháng đầu năm 2015 là thời điểm diễn ra đại hội các cấp từ huyện đến cơ sở
nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần
thứ XXIII đề ra. Trong bối cảnh thiên tai khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, làm ảnh
hưởng đến cây trồng và vật nuôi; giá cả thị trường không ngừng tăng cao đã tác động,
ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã. Trước những tình
hình trên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp lãnh
đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các t chức chính trị - hội tích cực tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - hội, Quốc
phòng - an ninh, công tác y dựng Đảng hệ thống chính trị. Bám sát Chương
trình, kế hoạch của huyện chủ trương của các cấp tiếp tục được quan tâm đầu tư,
giữ vững ổn định phát triển KT - XH, đời sống nhân dân được cải thiện. Hệ thống
chính trị, bộ máy chính quyền được tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động.
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015:
I. VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:
1. Kinh tế - xã hội:
1.1. Kinh tế:
+ Thu ngân sách, chi ngân sách:
- Tổng thu ngân sách: 2.383.036.000đ/ 4.019.890.000đ, đạt 59,28% so với dự
toán. Trong đó thu trên địa bàn xã đạt 73.680.000đ/ 113.275.000đ, đạt 74,80 % so với
KH.
- Tổng chi ngân sách: 1.844.262.205đ/ 4.019.890.000đ, đạt 45,88 % so với KH
- Thu nhập bình quân đầu người: 16 triệu đồng/người.
+ Trồng trọt, chăn nuôi:
- Trồng trọt: Diện tích Lúa nước: 18,09ha/36ha, đạt 50,25% KH, đạt 50,25% so
với NQ HĐND, năng suất ước nh đạt 45 tạ/ha, tổng sản lượng 81,4 tấn, sảnợng
tăng 46,2% so với cùng kỳ; Diện tích lúa rẫy 140 ha/ 320 ha, đạt 47,75% so với KH;
DT ngô 60 ha/ 220 ha, đạt 27,2% so với KH; DT sắn 7 ha/ 30 ha, đạt 24% so với KH;
DT rau màu các loại 20 ha/ 30 ha, đạt 67% KH, trong đó: 3,7 ha sản xuất rau an toàn
tại Bản phòng và Bản Nhặn; DT lạc 2 ha/ 3 ha, đạt 67% so với KH;
1
báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm - Người đăng: dutg-321
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 9 10 4