Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thẩm định đền bù đất nông nghiệp

Được đăng lên bởi namgl84
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN CHƯ PRÔNG
P. TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Pleiku, ngày

tháng

năm 2011

BÁO CÁO
Thẩm định phương án, dự toán đền bù thiệt hại khi thu hồi đất
Để xây dựng hệ thống kênh có Ftưới<= 150ha - Hợp phần Đập dâng Ia Lôp +
Hồ chứa nước Plei Pai thuộc Dự án Hồ chứa nước Ia Mơr
(Giai đoạn 1: 02 gói thầu 01, 02-HPLĐP)
Kính gửi : - Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông;
Sau khi thẩm định phương án và dự toán đền bù thiệt hại khi thu hồi đất Để xây dựng hệ
thống kênh có Ftưới<= 150ha - Hợp phần Đập dâng Ia Lôp + Hồ chứa nước Plei Pai thuộc Dự
án Hồ chứa nước Ia Mơr (Giai đoạn 1: 02 gói thầu 01, 02-HPLĐP), Phòng Tài Nguyên & Môi
trường huyện Chư Prông báo cáo kết quả như sau:
Đất (DT thu hồi : 113.911 m2) :
806.629.800 đồng
Vật Kiến trúc
:
2.706.000 đồng
Hoa màu
:
215.486.203 đồng
Hỗ trợ
:
0 đồng
Chi phí Hội đồng (2%)
:
20.496.440 đồng
Tổng cộng
: 1.045.318.443 đồng
Làm tròn số: 1.045.318.000 đồng
Số tiền bằng chữ : Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm mười tám ngàn
đồng./
Bảng tổng hợp đền bù từng hộ như sau:
TT

Họ và tên

I

Diện tích
thu hồi
(m2)

Tổng kinh phí bồi thường thiệt hại
Đất đai

Cây cối hoa
màu

Vật kiến
trúc

Hỗ trợ

Tổng cộng

Kênh N5-1
1

Bùi Văn Thiển

905,0

5.430.000

950.250

6.380.250

2

Đinh Công Niễn

536

3.859.200

1.166.711

5.025.911

3

Đinh Văn Thía

282

2.030.400

613.829

2.644.229

4

Đinh Văn Nhi

957

6.890.400

2.083.102

8.973.502

5

Đinh Văn Tươi

34

244.800

74.008

318.808

6

Đinh Văn Hà

612

4.406.400

1.332.140

5.738.540

7

Lê Văn Ky

669

4.816.800

1.456.212

6.273.012

8

Rơ Mah Đa

784

5.644.800

1.706.533

7.351.333

II

Kênh N5-2
9

Đinh Văn Thiên

540

3.240.000

465.750

3.705.750

10

Đinh Văn Thiều

663

3.978.000

696.150

4.674.150

11

Đinh Văn Thương

1060

7.632.000

2.307.302

9.939.302

12

Đinh Văn Tít

1148

6.888.000

3.686.458

10.574.458

13

Đinh Thị Nguyên

568

4.089.600

1.236.366

5.325.966

14

Đinh Văn Thuận

339

2.440.800

737.901

3.178.701

15

Đinh Thị Xuân

187

1.346.400

407.043

1.753.443

16

Bùi Văn Hùng

682

4.910.400

1.484.509

6.394.909

17

Đinh Thị Hợp

583

3.498.000

612.150

4.110.150

18

Đinh Thị Quý

III

Kênh N5-3

19

Đinh Văn Thượng

128

921.600

278.618

1.200.218

20

Đinh Văn Định

829

5.968.800

1.804.484

7.773.284

21

Đinh Văn Đứng

623

4.485.600

1.356.084

5.841.684

22

Bùi Văn Nguyễn

330

2.376.000

718.311

3.094.311

23

Ngân Văn Loan

540

3.888.000

1.175.418

5.063.418
...
UBND HUYỆN CHƯ PRÔNG
P. TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Pleiku, ngày tháng năm 2011
BÁO CÁO
Thẩm định phương án, dự toán đền bù thiệt hại khi thu hồi đất
Để xây dựng hệ thống kênh có F
tưới
<= 150ha - Hợp phần Đập dâng Ia Lôp +
Hồ chứa nước Plei Pai thuộc Dự án Hồ chứa nước Ia Mơr
(Giai đoạn 1: 02 gói thầu 01, 02-HPLĐP)
Kính gửi : - Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông;
Sau khi thẩm định phương án d toán đền thiệt hại khi thu hồi đất Để xây dựng hệ
thống kênh F
tưới
<= 150ha - Hợp phần Đập dâng Ia Lôp + Hồ chứa nước Plei Pai thuộc Dự
án Hồ chứa nước Ia Mơr (Giai đoạn 1: 02 gói thầu 01, 02-HPLĐP), Phòng Tài Nguyên & Môi
trường huyện Chư Prông báo cáo kết quả như sau:
Đất (DT thu hồi : 113.911 m2) : 806.629.800 đồng
Vật Kiến trúc : 2.706.000 đồng
Hoa màu : 215.486.203 đồng
Hỗ trợ : 0 đồng
Chi phí Hội đồng (2%) : 20.496.440 đồng
Tổng cộng : 1.045.318.443 đồng
Làm tròn số: 1.045.318.000 đồng
Số tiền bằng chữ : Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm mười tám ngàn
đồng./
Bảng tổng hợp đền bù từng hộ như sau:
TT Họ và tên
Diện tích
thu hồi
(m2)
Tổng kinh phí bồi thường thiệt hại
Hỗ trợ Tổng cộng
Đất đai
Cây cối hoa
màu
Vật kiến
trúc
I Kênh N5-1
1 Bùi Văn Thiển 905,0 5.430.000 950.250 6.380.250
2 Đinh Công Niễn 536 3.859.200 1.166.711 5.025.911
3 Đinh Văn Thía 282 2.030.400 613.829 2.644.229
4 Đinh Văn Nhi 957 6.890.400 2.083.102 8.973.502
5 Đinh Văn Tươi 34 244.800 74.008 318.808
6 Đinh Văn Hà 612 4.406.400 1.332.140 5.738.540
7 Lê Văn Ky 669 4.816.800 1.456.212 6.273.012
8 Rơ Mah Đa 784 5.644.800 1.706.533 7.351.333
II Kênh N5-2
9 Đinh Văn Thiên 540 3.240.000 465.750 3.705.750
10 Đinh Văn Thiều 663 3.978.000 696.150 4.674.150
Báo cáo thẩm định đền bù đất nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thẩm định đền bù đất nông nghiệp - Người đăng: namgl84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo thẩm định đền bù đất nông nghiệp 9 10 540