Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tháng

Được đăng lên bởi huyenvi1910
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP ĐH2C4
THÁNG 9 / 2014

I- SĨ SỐ SINH VIÊN
1, Tổng số sinh viên của lớp:49 ( Trong đó Nam: 19 ; Nữ: 30 )

2, Danh sách sinh viên tăng, giảm so với tháng trước:không
II- THỰC HIỆN NỘI QUI, QUI CHẾ TRONG THÁNG
1, Sinh viên nghỉ học có phép:
TT Mã sinh viên

Họ và tên

Nghỉ học đúng qui
định
18t

Số tiết nghỉ vượt
qui định
Không

1

DC00201905 Nguyễn Thị Hương

2

DC00201956 Đàm Văn Khiết

18t

Không

3

DC00201914 Nguyễn Xuân Huy

9t

Không

2, Số sinh viên nghỉ học không lý do
TT Mã sinh viên

Họ và tên

1

2
3
4
5

Số lần
đi muộn

Tổng số Vi phạm
tiết nghỉ
qui chế
học
HT
33t+ 13t Nghỉ học
(tháng 8) không có
lý do

Đề nghị
HT KL
Khiển
trách

DC00201561

Phạm Thị Vân Anh

DC00202220

Nguyễn Ngọc Quang

23t + 4t
(tháng 8)

Không

DC00202255

Hoàng Xuân Sơn

23t + 2t
(tháng 8)

Không

DC00202312

Hoàng Văn Thành

10t + 20t
(tháng 8)

Không

DC00202555

Trương Ngọc Vinh

12t

Không

3, Trường hợp sinh viên cá biệt (Cần ghi rõ họ tên SV và lý do ): Không.

III. TÌNH HÌNH HỌC TẬP: Bình thường
IV. ĐÃ GIẢI QUYẾT NHỮNG CÔNG VIỆC TRONG THÁNG
- Đã xét kỷ luật HSSV vi phạm qui chế theo qui định trong tháng có đủ hồ sơ chuyển về Khoa:
- Khiển trách: 1SV
- Cảnh cáo: Không.
- Đình chỉ: Không.
- Buộc thôi học: Không.

IV. Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.
Ghi chú: Nộp báo cáo hàng tháng từ ngày 25 đến 30 hàng tháng (1 bản nộp về phòng Công
tác HSSV, 1 bản tại Khoa);
-

Trường hợp sinh viên cần xử lý kỷ luật phải có đầy đủ hồ sơ theo qui định;
Ngày nhận:

/

/

Chuyên viên nhận:
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014
Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP ĐH2C4
THÁNG 9 / 2014
I- SĨ SỐ SINH VIÊN
1, Tổng số sinh viên của lớp:49 ( Trong đó Nam: 19 ; Nữ: 30 )
2, Danh sách sinh viên tăng, giảm so với tháng trước:không
II- THỰC HIỆN NỘI QUI, QUI CHẾ TRONG THÁNG
1, Sinh viên nghỉ học có phép:
TT Mã sinh viên Họ và tên
Nghỉ học đúng qui
định
Số tiết nghỉ vượt
qui định
1 DC00201905 Nguyễn Thị Hương 18t Không
2 DC00201956 Đàm Văn Khiết 18t Không
3 DC00201914 Nguyễn Xuân Huy 9t Không
2, Số sinh viên nghỉ học không lý do
TT Mã sinh viên Họ và tên
Số lần
đi muộn
Tổng số
tiết nghỉ
học
Vi phạm
qui chế
HT
Đề nghị
HT KL
1
DC00201561 Phạm Thị Vân Anh
33t+ 13t
(tháng 8)
Nghỉ học
không có
lý do
Khiển
trách
2
DC00202220 Nguyễn Ngọc Quang
23t + 4t
(tháng 8)
Không
3
DC00202255 Hoàng Xuân Sơn
23t + 2t
(tháng 8)
Không
4
DC00202312 Hoàng Văn Thành
10t + 20t
(tháng 8)
Không
5 DC00202555 Trương Ngọc Vinh 12t Không
3, Trường hợp sinh viên cá biệt (Cần ghi rõ họ tên SV và lý do ): Không.
Báo cáo tháng - Trang 2
Báo cáo tháng - Người đăng: huyenvi1910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo tháng 9 10 48