Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thanh quyết toán

Được đăng lên bởi Long Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M ẫ u s ố : 0 1/ Q T D A
BÁO CÁO TỔNG HỢP
Q U Y Ế T T OÁ N D Ự Á N H O À N T H À N H
Tên hạng mục công trình: Cải tạo một phần tầng 21 và tầng 22 tháp A Vincom, 191 Bà
Triệu, Hà Nội - Ngân hàng ĐT&PT VN
Chủ đầu tư : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam
Cấp quyết định đầu tư: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam
Địa điểm xây dựng: Tầng 21, 22 tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hà Nội
Tổng mức đầu tư được duyệt: 2.064.601.817 đồng
Thời gian Khởi công - Hoàn thành: Được duyệt: 60 ngày
Thực hiện: 66 ngày

I/ Nguồn vốn:

Được duyệt

Thực hiện

2

3

1
Tổng cộng
- Chi phí tại Hội sở chính
BIDV
- Vốn do Vincom trả: (BB
làm việc ngày 18/7/2005).

Đơn vị: đồng
Tăng, giảm
4= 3 - 2

886.389.227

623.150.000

-263.239.227

650.000.000

650.000.000

0

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

STT
1
1
2
3
4

Nội dung
chi phí
2
Tổng số
Xây dựng
Thiết bị
Chi khác
Dự phòng

Tổng mức đầu
tư được duyệt

Tổng dự toán
được duyệt

3
2.064.601.817
1.435.130.577
330.000.000
111.780.166
187.691.074

4
1.536.389.227
1.085.290.702
307.300.000
63.194.525
80.604.000

Đơn vị: đồng
Chi phí đầu tư Tăng, giảm so
đề nghị quyết
với dự toán
toán
được duyệt
5
6
1.273.150.000
-263.239.227
1.241.475.000
156.184.298
31.675.000

31.519.525

III/ Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua
đầu tư: 1.273.150.000 đồng.
IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 0 đồng
V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán
1- Tình hình thực hiện dự án:
- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình: Cải tạo sửa chữa một phần tầng 21 (thang tải hàng) và
tầng 22 (tổng diện tích khoảng 500 m2)
+ Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
+ Nguồn vốn đầu tư: Chi phí cải tạo sửa chữa tại Hội sở chính
+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt: Theo nội dung được
phê duyệt tại các quyết định (Mẫu số: 02/QTDA)
2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng: Theo đúng các quy định hiện
hành của Nhà nước
- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư: Theo đúng các quy định hiện
hành của Nhà nước và của Ngân hàng.
3- Kiến nghị:
Trình Tổng giám đốc xem xét phê duyệt quyết toán dự án với tổng giá trị quyết
toán là: 1.273.150.000 đồng.
Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008
Người lập biểu

Văn phòng

Mẫu số: 02/QTDA
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

STT

Tên văn bản

1
1

2
Hợp đồng kinh tế số
02/20...
Mu s: 01/QTDA
BÁO CÁO TNG HP
QUYT TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH
Tên hạng mục công trình: Cải tạo một phần tầng 21 và tầng 22 tháp A Vincom, 191 Bà
Triệu, Hà Nội - Ngân hàng ĐT&PT VN
Chủ đầu tư : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam
Cấp quyết định đầu tư: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam
Địa điểm xây dựng: Tầng 21, 22 tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hà Nội
Tổng mức đầu tư được duyệt: 2.064.601.817 đồng
Thời gian Khởi công - Hoàn thành: Được duyệt: 60 ngày Thực hiện: 66 ngày
I/ Nguồn vốn:
Đơn vị: đồng
Được duyệt Thực hiện Tăng, giảm
1 2 3 4= 3 - 2
Tổng cộng
- Chi phí tại Hội sở chính
BIDV
- Vốn do Vincom trả: (BB
làm việc ngày 18/7/2005).
886.389.227
650.000.000
623.150.000
650.000.000
-263.239.227
0
II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị: đồng
STT
Nội dung
chi phí
Tổng mức đầu
tư được duyệt
Tổng dự toán
được duyệt
Chi phí đầu tư
đề nghị quyết
toán
Tăng, giảm so
với dự toán
được duyệt
1 2 3 4 5 6
Tổng số 2.064.601.817 1.536.389.227 1.273.150.000 -263.239.227
1 Xây dựng 1.435.130.577 1.085.290.702 1.241.475.000 156.184.298
2 Thiết bị 330.000.000 307.300.000
3 Chi khác 111.780.166 63.194.525 31.675.000 31.519.525
4 Dự phòng 187.691.074 80.604.000
III/ Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua
đầu tư: 1.273.150.000 đồng.
IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 0 đồng
V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán
1- Tình hình thực hiện dự án:
- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:
báo cáo thanh quyết toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thanh quyết toán - Người đăng: Long Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
báo cáo thanh quyết toán 9 10 429