Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 2– Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,
Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng… (2)
I- Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên:..........................................Bí danh (nếu có):.............................. Nam, nữ:......
- Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
- Quê quán (3):.....................................................................................................................
- Nơi thường trú:..................................................................................................................
- Đơn vị công tác:.................................................................................................................
- Chức vụ hiện nay:..............................................................................................................
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:......................................................................................
- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):.........................
- Quá trình công tác (4):.......................................................................................................
- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:..............................................
II- Thành tích đạt được:
1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):...................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):
- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:.............................................................
..............................................................................................................................................
.....................................................................................................
Mẫu số 2– Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,
Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (cho nhân thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng (2)
I- lược lịch:
- Họ tên:.......................................... danh (nếu có):.............................. Nam, nữ:......
- Ngày, tháng, m sinh:......................................................................................................
- Quê quán (3):.....................................................................................................................
- Nơi thường trú:..................................................................................................................
- Đơn vị công tác:.................................................................................................................
- Chức vụ hiện nay:..............................................................................................................
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:......................................................................................
- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):.........................
- Quá trình công tác (4):.......................................................................................................
- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:..............................................
II- Thành tích đạt được:
1- lược thành tích của đơn vị (5):...................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):
- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:.............................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Thành tích đạt được:..........................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Báo cáo thành tích - Trang 2
Báo cáo thành tích - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo thành tích 9 10 413