Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích cá nhân

Được đăng lên bởi pcviet86
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GD&§T yªn s¬n
Trêng tiÓu häc trung s¬n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Trung S¬n, ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2014

B¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n

§Ò nghÞ c«ng nhËn danh hiÖu Lao ®éng tiªn tiÕn
N¨m häc 2013 - 2014
KÝnh göi: Héi ®ång thi ®ua khen thëng trêng TiÓu häc Trung S¬n.
Héi ®ång thi ®ua khen thëng PGD&§T Yªn S¬n.
Hä vµ tªn: Ph¹m Chung ViÖt
§¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TiÓu häc Trung S¬n.
Chøc danh, chøc vô: Gi¸o viªn
NhiÖm vô ®îc giao: Gi¸o viªn d¹y m«n MÜ ThuËt.
Trong năm học 2013 - 2014 tôi đã đạt được các thành tích sau:

1. VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng
- Tham gia tÝch cùc c¸c phong trµo "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc
sinh tÝch cùc";
- Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå
ChÝ Minh"; cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" víi 4 néi dung; cuéc vËn ®éng "Mçi
thÇy c« lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc, s¸ng t¹o";
- T«i lu«n cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, ®oµn kÕt trong néi bé c¬ quan. Cã ý
thøc cè g¾ng häc tËp, tu dìng vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao nhËn thøc, tr×nh ®é
chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc. Cã tinh thÇn ®oµn kÕt, trung thùc
trong c«ng t¸c. Cã lèi sèng lµnh m¹nh, gi¶n dÞ, lu«n gi÷ g×n nh©n c¸ch vµ ®¹o
®øc nhµ gi¸o.
- Cã tinh thÇn ®Êu tranh phª b×nh, tù phª b×nh, tÝch cùc chèng c¸c biÓu
hiÖn tiªu cùc, sai tr¸i.

2. NhiÖm vô ®îc giao
a) C«ng t¸c chuyªn m«n:
- Thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n: So¹n, gi¶ng theo ph¬ng
ph¸p ®æi míi ®óng ph©n phèi ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh cã chÊt lîng,
chÊm bµi chÝnh x¸c vµo ®iÓm chÝnh x¸c, ®óng quy chÕ.
- N¾m v÷ng môc tiªu c¬ b¶n cña ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, so¹n gi¸o ¸n
theo ch¬ng tr×nh ®æi míi thÓ hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
- Thêng xuyªn sö dông ®å dïng d¹y häc trong c¸c giê lªn líp, n©ng cao
hiÖu qu¶ giê d¹y.

- Thêng xuyªn dù giê th¨m líp, tù häc, tù båi dìng trau dåi chuyªn m«n
nghiÖp vô. §¶m b¶o ®Çy ®ñ ngµy c«ng, giê c«ng.
VÒ kÕt qu¶ xÕp lo¹i hai mÆt gi¸o dôc n¨m häc 2013 - 2014 nh sau :
* VÒ häc lùc :
- Tæng sè häc sinh t«i d¹y : 76 HS
+ 27 HS ®¹t lo¹i A+ chiÕm 35,5%
+ 49 HS ®¹t lo¹i A chiÕm 64,5%
b) C«ng t¸c kh¸c:
- Tham gia nhiÖt t×nh mäi phong trµo thi ®ua cña §oµn, §éi còng nh
phong trµo chung cña nhµ trêng vµ cña ®Þa ph¬ng.
Sau khi nghiªn cøu tiªu chuÈn cña danh hiÖu Lao ®éng tiªn tiÕn, so s¸nh
víi thµnh tÝch b¶n th©n ®· ®¹t ®îc trong n¨m häc, t«i nhËn thÊy m×nh ®ñ tiªu
chuÈn ®¹t danh hiÖu Lao ®éng tiªn tiÕn.
KÝnh ®Ò nghÞ héi ®ång Thi ®ua - Khen thëng c¸c cÊp xem xÐt.
T«i xin tr©n träng c¶m ¬n ./.

X¸c nhËn cña thñ trëng ®¬n vÞ

Ng...
Phßng GD&§T yªn s¬n
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Trêng tiÓu häc trung s¬n
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Trung S¬n, ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2014
B¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n
§Ò nghÞ c«ng nhËn danh hiÖu Lao ®éng tiªn tiÕn
N¨m häc 2013 - 2014
KÝnh göi: Héi ®ång thi ®ua khen thëng trêng TiÓu häc Trung S¬n.
Héi ®ång thi ®ua khen thëng PGD&§T Yªn S¬n.
Hä vµ tªn: Ph¹m Chung ViÖt
§¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TiÓu häc Trung S¬n.
Chøc danh, chøc vô: Gi¸o viªn
NhiÖm vô ®îc giao: Gi¸o viªn d¹y m«n MÜ ThuËt.
Trong năm học 2013 - 2014 tôi đã đạt được các thành tích sau:
1. VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng
- Tham gia tÝch cùc c¸c phong trµo "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc
sinh tÝch cùc";
- Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå
ChÝ Minh"; cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" víi 4 néi dung; cuéc vËn ®éng "Mçi
thÇy c« lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc, s¸ng t¹o";
- T«i lu«n phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, ®oµn kÕt trong néi quan. ý
thøc g¾ng häc tËp, tu dìng rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao nhËn thøc, tr×nh ®é
chuyªn m«n nghiÖp phÈm chÊt ®¹o ®øc. tinh thÇn ®oµn kÕt, trung thùc
trong c«ng t¸c. lèi sèng lµnh m¹nh, gi¶n dÞ, lu«n gi÷ g×n nh©n c¸ch ®¹o
®øc nhµ gi¸o.
- Cã tinh thÇn ®Êu tranh phª b×nh, p b×nh, tÝch cùc chèng c¸c biÓu
hiÖn tiªu cùc, sai tr¸i.
2. NhiÖm vô ®îc giao
a) C«ng t¸c chuyªn m«n:
- Thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n: So¹n, gi¶ng theo ph¬ng
ph¸p ®æi míi ®óng ph©n phèi ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh chÊt lîng,
chÊm bµi chÝnh x¸c vµo ®iÓm chÝnh x¸c, ®óng quy chÕ.
- N¾m v÷ng môc tiªu c¬ b¶n cña ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, so¹n gi¸o ¸n
theo ch¬ng tr×nh ®æi míi thÓ hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß.
- Thêng xuyªn dông ®å dïng d¹y häc trong c¸c giê lªn líp, n©ng cao
hiÖu qu¶ giê d¹y.
Báo cáo thành tích cá nhân - Trang 2
Báo cáo thành tích cá nhân - Người đăng: pcviet86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo thành tích cá nhân 9 10 719