Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Được đăng lên bởi truongan-kg-umt-ty
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGD&ĐT U MINH THƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THẠNH YÊN 1
Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
Thạnh Yên, ngày 30 tháng 05 năm 2014

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ tên: ĐINH VĂN LỜI
- Sinh ngày 18 tháng 01 năm 1975
- Quê quán: xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
- Trú quán: xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạnh Yên 1.
- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ( nhiệm vụ chính được giao) Dạy lớp 5.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
Nhiệm vụ được giao là dạy lớp vừa làm công tác Công đoàn, thực hiện
công tác chăm lo đời sống, bảo vệ các chế độ chính sách, các quyền lợi hợp
pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Bản thân luôn
nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Thường xuyên học hỏi những
kinh nghiệm ở đồng nghiệp và tự học qua sách báo và các tài liệu có liên quan
để áp dụng vào thực tế nhằm năng cao hiệu quả công việc. Giờ giấc lên lớp ra về
đúng theo quy định, thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy
định.Thường xuyên liên lạc với phụ huynh để trao đổi tình hình học tập của các
em, kết hợp với đồng nghiệp thăm lớp, dự giờ rút kinh nghiệm, luôn đổi mới
phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình thực tiễn của lớp để nâng cao chất
lượng trong giảng dạy.
Công tác đoàn thể xây dựng kế hoạch công tác hoạt động Công đoàn như
lên kế hoạch tháng, năm. Vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên chấp hành
chính sách pháp luật của nhà nước.
Tổ chức tốt các phong trào góp vốn xoay vòng làm kinh tế gia đình, thăm
hỏi ốm đau, tặng quà các ngày lễ, các ngày kỹ niệm trong năm.
Báo cáo kịp thời đúng thời gian quy định, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao.
2. Thành tích của bản thân trong năm .
Công tác tuyên truyền.
Cán bộ giáo viên tham gia học tập nghị quyết, các chuyên đề chính trị do
ngành tổ chức đạt 100%.

Có 100% cán bộ giáo viên đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh từ đó có nhiều tấm gương được điển hình trước tập nhà
trường. Kết quả: 1 giấy khen tập thể; 1 giấy khen cá nhân cấp huyện.
Có 100 giáo viên đầu năm đã đăng kí và giao ước thi đua. Xếp loại cuối
năm: Tổng số: 33 đ/c. Xuất sắc: 24 đ/c.
Khá: đ/c.
TB:1 đ/c.
Có 100% cán bộ giáo viên nữ được công nhận đạt danh nữ “Hai Giỏi”
trong năm 2014.
Trong năm đơn vị không có CBGV vi phạm chuyên môn cũng như tệ nạn
xã hội....

  !"#$%&&'
Thạnh Yên, ngày 30 tháng 05 năm 2014
()*)*+,
-./0123145637
8369:9;9.<
=9
>?@AB
 CD&$%&E%F&GHI%1J%&&KL%MFNO%&PJE%JQ%M8
!" <CD&$%&E%F&GHI%1J%&&KL%MFNO%&PJE%JQ%M8
#$%&'&RKS%MJTG&U&$%&E%8
()&$*&VNW&X%MY"Z%+,$*&-./0&1230$H[B8
!4.5&'6,7$*$J&U8
8+,:<
8\GH]%&$%F%&JI^_`YKLMJQ"<
,$*./0&1289:8;7$<18&'&('.26=&,
&'&&82.>?@6AB2$,&&&C.5&-?&6&& D8007
77&-.&E1&A5.2$&'.2!2.#$%FGBH8'
&12I!&,!2&'$,&F/>J&KL
M,N.O,7$=& 1?&A2$&&8,&P8 1
.Q79*$2=&CR&12, B&'$,&F>S&88;7!1$D
." T2  .%6 =& , .I .E && 82: O ?# ?U ?& T2 
.%F/>J88:&$;7*.Q!12.U44&V7&E1&&
T6MC07$;.O,78;769=>!"M,68'.U;
7/#77B9:7W07$;44=&X&E18;7.QH&12&S
8/0!2B9:F
('&.2QJH9=MC2:&&'&2:.5('.2/
8MC2:&6FYV.5!D&A52$&S7
&-?&778V&E1/;&F
U&)&@&&72!2P7$@J21$Z8MC1.46
K@.16[ &&8X6&&M\,!2F
G2&2M%7>.">1.%68'2JS?]&,
$*./0&12F
a8&Z%&Nb&VQcd%N&e%NR"%M%f^8
X%MNgNGHE%NRGH]%8
(A52$11&V7% C6&&&.D&-!%92
U&)&.:^__`F
Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Trang 2
Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Người đăng: truongan-kg-umt-ty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 9 10 640