Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ chính trị (1).
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng… (2)
I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:
1- Đặc điểm, tình hình:
- Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt):................................................................................
- Địa điểm trụ sở chính:............................................................................................................
- Quá trình thành lập: ...............................................................................................................
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân
viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); các tổ chức đảng,
đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những
thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
- Cơ sở vật chất: (3):.................................................................................................................
2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).
II- Thành tích đạt được:
1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối
tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng,Nghị định số
121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ
thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen
thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh
nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh
tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước (4).
2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các
phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3- Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5)........................................................................................
4- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):.........
Mẫu số 1- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Th tướng
Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể
Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ chính trị (1).
ĐƠN V CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ Đ NGHỊ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm….
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng (2)
I- Sơ lược đặc điểm, tình nh đơn vị:
1- Đặc điểm, tình hình:
- n đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt):................................................................................
- Địa điểm trụ s chính:............................................................................................................
- Q trình thành lập: ...............................................................................................................
- Tóm tắt cấu t chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân
viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); các tổ chức đảng,
đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, hội); những
thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
- sở vật chất: (3):.................................................................................................................
2- Chc năng, nhim v: Nhng chc năng, nhiệm v đưc giao (hoặc đm nhận).
II- Thành tích đạt được:
1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của quan (đơn vị) và đối
tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng,Nghị định số
121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu thành tích xuất sắc trong việc thực hiện c chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ
thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen
thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách nh chính; các sáng kiến, kinh
nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh
tế, hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương cả nước (4).
2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện những nguyên nhân đạt được thành tích; các
phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công c.
3- Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5)........................................................................................
4- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):............................................
III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (6):.......................................................
..................................................................................................................................................
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng - Trang 2
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng 9 10 571