Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thể duc dưỡng sinh Kinh Lạc Thao

Được đăng lên bởi c2ducluong-phongdt-thainguyen-edu-vn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
XÃ TÂN THÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04 /BC-NCT

Tân Thái, ngày 14 tháng 8 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Về việc tổ chức luyện tập Bài thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao năm 2013
Kính gửi: - Ban đại diện NCT huyện Đại Từ,
Hội người cao tuổi xã Tân Thái báo cáo như sau:
I- BƯỚC 1
Ngày 25 tháng 6 năm 2013 trong buổi nói chuyện và báo cáo với đ/c Bí
thư Đảng ủy xã – Bùi Văn Hiệp về nhiệm vụ công tác Hội NCT trong 6 tháng
đầu năm, so với chỉ tiêu thi đua cả năm có hai chỉ tiêu còn thực hiện chưa tốt
đó là kết nạp hội viên mới và thành lập Câu lạc bộ dưỡng sinh cho NCT.
Đồng chí Bí thư chỉ rõ lãnh đạo Đảng ủy – UBND sẽ quan tâm và chỉ đạo cụ
thể đến công việc nói trên.
Ngày 30 tháng 6 năm 2013 đồng chí Bí thư Đảng ủy có cuộc họp với
các thành phần sau: + Đảng ủy xã - Đồng chí Bí thư chủ trì
+ UBND
+ Chủ tịch HĐND
+ Cán bộ văn hóa xã
+ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội NCT
+ Một số thành viên khác có liên quan
Tại cuộc họp có nội dung: Chuẩn bị đón Trung tâm chăm sóc sức khỏe NCT
và cộng đồng dân cư Thái Nguyên lên triển khai Bài thể dục dưỡng sinh Kinh
Lạc Thao gồm 20 động tác do giáo viên của Trung tâm hướng dẫn.
Hội NCT xã Tân Thái được Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban đại
diện NCT huyện Đại Từ đồng ý và chỉ đạo làm điểm. Nhiệm vụ này được
giao cho Chủ tịch hội NCT thực hiện. Chủ tịch Hội NCT có trách nhiệm vận
động, tổ chức NCT và cộng đồng dân cư cùng tham gia luyện tập.

1

Sáng ngày 04 tháng 7 năm 2013 UBND xã kết hợp với Hội NCT tổ
chức Hội nghị truyền thông Bài thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao và thực
hiện luyện tập từ ngày 05 tháng 7 năm 2013.
II – BƯỚC 2
Để làm tốt công tác này, ngay chiều ngày 04 tháng 7 năm 2013 Hội
NCT tổ chức hội ý Ban thường vụ và họp Ban chấp hành đột xuất quý II năm
2013 với nội dung: Yêu cầu 10 chi hội cử 60 hội viên tập trung tại xã để tập
luyện đội mẫu cho các khu dân cư và các chi hội. Giáo viên của Trung tâm
trực tiếp hướng dẫn trong thời gian 10 ngày (vào lúc 6h 30 phút từ ngày
05/7/2013 đến ngày 15/7/2013).
Kết quả trong 10 ngày đầu: Ngày thấp nhất có 29 người tham gia và
ngày cao nhất có 54 người tham gia.Trong đó tuổi 85 có 02 người, tuổi trên
80 có 05 người còn lại là độ tuổi từ 60 đến 75 tuổi và 08 người là dân cư tham
gia. Mọi người tập luyện với thời lượng 3 tiếng /ngày( từ 6h30’ đến 9h30’)
liên tục 10 ngày với tinh thần hăng hái, nhiệt tình và tích cực.
III – BƯỚC 3
- Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2013 đội mẫu nói trên
chuyển về các chi hội, các khu dân cư (...
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
XÃ TÂN THÁI
Số: 04 /BC-NCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Thái, ngày 14 tháng 8 năm 2013
BÁO CÁO
Vvic t chc luyện tập Bài th dc dưỡng sinh Kinh Lc Thao năm 2013
Kính gửi: - Ban đại diện NCT huyện Đại Từ,
Hội người cao tuổi xã Tân Thái báo cáo như sau:
I- BƯỚC 1
Ngày 25 tháng 6 năm 2013 trong buổi nói chuyện và báo cáo với đ/c Bí
thư Đảng ủy xã – Bùi Văn Hiệp về nhiệm vụ công tác Hội NCT trong 6 tháng
đầu năm, so với chỉ tiêu thi đua cả năm hai chỉ tiêu còn thực hiện chưa tốt
đó là kết nạp hội viên mới và thành lập Câu lạc bộ dưỡng sinh cho NCT.
Đồng chí Bí thư chỉ lãnh đạo Đảng ủy UBND sẽ quan tâm chỉ đạo cụ
thể đến công việc nói trên.
Ngày 30 tháng 6 năm 2013 đồng chí Bí thư Đảng ủy cuộc họp với
các thành phần sau: + Đảng ủy xã - Đồng chí Bí thư chủ trì
+ UBND
+ Chủ tịch HĐND
+ Cán bộ văn hóa xã
+ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội NCT
+ Một số thành viên khác có liên quan
Tại cuộc họp nội dung: Chuẩn bị đón Trung tâm chăm sóc sức khỏe NCT
và cộng đồng dân cư Thái Nguyên lên triển khai Bài thể dục dưỡng sinh Kinh
Lạc Thao gồm 20 động tác do giáo viên của Trung tâm hướng dẫn.
Hội NCT Tân Thái được Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng ban đại
diện NCT huyện Đại Từ đồng ý chỉ đạo làm điểm. Nhiệm vụ này được
giao cho Chủ tịch hội NCT thực hiện. Chủ tịch Hội NCT trách nhiệm vận
động, tổ chức NCT và cộng đồng dân cư cùng tham gia luyện tập.
1
Báo cáo Thể duc dưỡng sinh Kinh Lạc Thao - Trang 2
Báo cáo Thể duc dưỡng sinh Kinh Lạc Thao - Người đăng: c2ducluong-phongdt-thainguyen-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo Thể duc dưỡng sinh Kinh Lạc Thao 9 10 406