Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thi đua khen thưởng của UBND XÃ PHONG VÂN

Được đăng lên bởi tienhoangpv
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Uû ban nh©n d©n
X· Phong v©n

Sè: 33/BC - UBND

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Phong V©n, ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2014

B¸o c¸o
KÕt qu¶ thùc hiÖn phong trµo thi ®ua yªu níc n¨m 2014
Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2015
Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 1561/CXV-UBND ngµy 16/10/2014 cña UBND huyÖn
Ba v× vÒ viÖc híng dÉn tæng kÕt phong trµo thi ®ua vµ c«ng t¸c khen thëng 2014
Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 02/CV-CT§KT ngµy 28/10/2014 cña côm thi ®ua sè
03 vÒ c«ng t¸c thi ®ua khen thëng n¨m 2014.
PhÇn thø nhÊt

KÕt qu¶ phong trµo thi ®ua c«ng t¸c khen thëng n¨m 2014

I- KÕt qu¶ c¸c phong trµo thi ®ua

1- Phong trµo thi ®ua thùc hiÖn chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ:
Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n song c¬ b¶n ®îc sù quan t©m chØ ®¹o
cña HuyÖn uû – H§ND-UBND, c¸c ban ngµnh chøc n¨ng cña huyÖn Ba v×, sù
l·nh ®¹o, chØ ®¹o s¸t sao cña Thêng vô §¶ng uû, UBND, sù phèi hîp cña c¸c Ban
ngµnh ®oµn thÓ víi tinh thÇn quyÕt t©m kh¾c phôc vît mäi khã kh¨n. C¸n bé vµ
nh©n d©n x· Phong v©n ®· tõng bíc n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm víi nhiÖm vô ®îc
ph©n c«ng, ®oµn kÕt thèng nhÊt trong bé m¸y, phèi hîp chÆt chÏ víi MTTQ vµ c¸c
ngµnh ®oµn thÓ, tËp trung cïng l·nh ®¹o c¸c th«n, c¸c xãm ®Ó triÓn khai ®ång bé
c¸c nhiÖm vô vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cho tõng th¸ng, tõng quý vµ c¶ n¨m.
§ång thêi trong chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ®Æc biÖt quan t©m, tró träng ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò
mµ §¶ng bé vµ nh©n d©n trong x· mong muèn ®îc Uû ban nh©n d©n x· sím gi¶i
quyÕt ®Ó nh»m æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn kinh tÕ theo híng bÒn
v÷ng.
+ Tæng gi¸ trÞ íc ®¹t n¨m 2014 lµ 124 tû 107 triÖu. Trong ®ã nhãm ngµnh
n«ng nghiÖp – thñy s¶n ®¹t 49 tû 767 triÖu, chiÕm 40,1% tæng gi¸ trÞ thu nhËp,
nhãm ngµnh dÞch vô – th¬ng m¹i, thu nhËp tõ l¬ng, chÝnh s¸ch x· héi ®¹t 38 tû
349 triÖu ®ång chiÕm 30,9%, nhãm ngµnh c«ng nghiÖp - x©y dùng ®¹t 35 tû 991 triÖu,
chiÕm 29%.
* Phong trµo thi ®ua trªn mÆt trËn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
- C¸c phong trµo thi ®ua : ChuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i n©ng cao
gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, th©m canh øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü
thuËt, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c©y vô ®«ng, vïng s¶n xuÊt lóa hµng hãa, m« h×nh s¶n
phÈm c©y l¹c gièng, g¾n víi phong trµo “ c¶ níc chung tay x©y dùng n«ng th«n
míi” ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n¨m 2014 cã møc t¨ng trëng kh¸, gãp phÇn
thay ®æi n«ng th«n vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.
VÒ trång trät: Tæng diÖn tÝch gieo trång n¨m 2014 lµ 480,02 ha. Trong ®ã diÖn
tÝch lóa lµ 353,74 ha, nhê cã sù øng dông c¸c tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®· gãp
...
Uû ban nh©n d©n
X· Phong v©n
Sè: 33/BC - UBND
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Phong V©n, ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2014
B¸o c¸o
KÕt qu¶ thùc hiÖn phong trµo thi ®ua yªu níc n¨m 2014
Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2015
Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 1561/CXV-UBND ngµy 16/10/2014 cña UBND huyÖn
Ba viÖc híng dÉn tængt phong trµo thi ®ua vµ c«ng t¸c khen thëng 2014
Thùc hiÖn c«ng v¨n 02/CV-CT§KT ngµy 28/10/2014 cña côm thi ®ua
03 vÒ c«ng t¸c thi ®ua khen thëng n¨m 2014.
PhÇn thø nhÊt
KÕt qu¶ phong trµo thi ®ua c«ng t¸c khen thëng n¨m 2014
I- KÕt qu¶ c¸c phong trµo thi ®ua
1- Phong trµo thi ®ua thùc hiÖn chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ:
Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n song b¶n ®îc quan t©m chØ ®¹o
cña HuyÖn H§ND-UBND, c¸c ban ngµnh chøc n¨ng cña huyÖn Ba v×,
l·nh ®¹o, chØ ®¹o s¸t sao cña Thêng §¶ng uû, UBND, phèi hîp cña c¸c Ban
ngµnh ®oµn thÓ víi tinh thÇn quyÕt t©m kh¾c phôc vît mäi khã kh¨n. C¸n
nh©n d©n Phong v©n ®· tõng bíc n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm víi nhiÖm vô ®îc
ph©n c«ng, ®oµn kÕt thèng nhÊt trong m¸y, phèi hîp chÆt chÏ víi MTTQ vµ c¸c
ngµnh ®oµn thÓ, tËp trung cïng l·nh ®¹o c¸c th«n, c¸c xãm ®Ó triÓn khai ®ång
c¸c nhiÖm ph¸t triÓn kinh - héi cho tõng th¸ng, tõng q n¨m.
§ång thêi trong chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ®Æc biÖt quan t©m, tró träng ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò
§¶ng nh©n d©n trong mong muèn ®îc ban nh©n d©n sím gi¶i
quyÕt ®Ó nh»m æn ®Þnh chÝnh trÞ kh«ng ngõng ph¸t triÓn kinh theo híng bÒn
v÷ng.
+ Tæng gi¸ trÞ íc ®¹t n¨m 2014 124 107 triÖu. Trong ®ã nhãm ngµnh
n«ng nghiÖp thñy s¶n ®¹t 49 tû 767 triÖu, chiÕm 40,1% tæng gi¸ trÞ thu nhËp,
nhãm ngµnh dÞch th¬ng m¹i, thu nhËp l¬ng, chÝnh s¸ch héi ®¹t 38
349 triÖu ®ång chm 30,9%, nm ngµnh c«ng nghp - x©y dùng ®¹t 35 tû 991 triÖu,
chiÕm 29%.
* Phong trµo thi ®ua trªn mÆt trËn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
- C¸c phong trµo thi ®ua : ChuyÓn dÞch cÊu c©y trång, vËt nu«i n©ng cao
gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, th©m canh øng dông c¸c tiÕn khoa häc
thuËt, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c©y vô ®«ng, vïng n xuÊt lóa hµng hãa, nh s¶n
phÈm c©y l¹c gièng, g¾n víi phong trµo c níc chung tay x©y dùng n«ng th«n
míi” ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n¨m 2014 cã møc t¨ng trëng kh¸, gãp phÇn
thay ®æi n«ng th«n vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.
trång trät: Tæng diÖn tÝch gieo trång n¨m 2014 lµ 480,02 ha. Trong ®ã diÖn
ch a 353,74 ha, nhê øng ng c¸c tiÕn thuËt vµo n xuÊt ®· p
phÇn ®a ng xuÊt nh qu©n n¨m ®¹t 62,3 t¹/ha, n i diÖn ch trång ng«, l¹c,
khoai lang, khoai t©y, s¾n, rau , ®Ëu, cá c¸c lo¹i.
ch¨n nu«i: Tæng ®µn tr©u, 525 gi¶m 9% so cïng kú, 48 ®µn s÷a
cã 38 con gi¶m so víi cïng kú 10con. Tæng ®µn lîn cã 1150 con gi¶m 32%
so i
cïng kú, ®µn gia cÇm 36.600 con, t¨ng soi cïng , ®µn chã lµ 1.200 con
* Phong trµo tn d©n chung søc x©y dùng ng th«n míi- dån ®iÒn ®æi thöa
- Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia x©y dùng n«ng th«n míi, ®Õn
hÕt n¨m 2013 qua ®¸nh gi¸ cña c¸c phßng ban cña huyÖn, Phong v©n c¬ b¶n ®· ®¹t
®îc 12 tiªu chÝ thùc hiÖn phÊn ®Êu trong n¨m 2014 ®¹t 03 tiªu chÝ theo
ho¹ch, ®ã lµ: Trêng häc, tû lÖ hé nghÌo vµ thñy lîi.
+ C«ng t¸c dån ®iÒn ®æi thöa:
- TÝnh ®Õn nay, toµn x· ®· ®µo ®¾p ®îc 113/123 tuyÕn ®êng víi chiÒu dµi
37,6km. c«ng t¸c dån ®iÒn ®æi thöa ®· 1065/1358 n cña 8/11 xãm ®îc
Báo cáo thi đua khen thưởng của UBND XÃ PHONG VÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thi đua khen thưởng của UBND XÃ PHONG VÂN - Người đăng: tienhoangpv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo thi đua khen thưởng của UBND XÃ PHONG VÂN 9 10 516