Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thống kê giáo dục trực tuyến cuối kỳ

Được đăng lên bởi nqducson
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYỆN CHƯ PRÔNG
PHOØNG GD – ĐT

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Soá : 410./ CV–GD&ĐT

naêm 2015

Chö Proâ n g, ngaøy 08 thaùng 5

“V/v thực hiện báo cáo thông kê giáo dục
trực tuyến kỳ cuối năm ”.

Kính göûi: Caùc ñôn vò tröôøng hoïc tröïc thuoäc.
- Thực hiện công văn số: 455 ngày 27/4/2015 của Sở GD&ĐT Gia Lai “V/v báo
cáo số liệu thống kê kỳ cuối năm học 2014-2015”.
Để thực hiện đúng tiến độ báo cáo dữ liệu về cấp trên. Phoøng Giaùo duïc và Đào tạo
đề nghị các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:
- Tải mẫu Hồ sơ excel trường học kỳ cuối năm tại Webslte Phòng GD-ĐT(tải
đúng hồ sơ đơn vị của mình; lưu ý: Không được thay đổi mã đơn vị) đồng thời cập
nhập đầy đủ vào hồ sơ các dữ liệu theo yêu cầu của biểu mẫu; số liệu phải đảm bảo chính
xác. Rà soát sự tăng giảm của số liệu so với báo cáo kỳ đầu năm. (Giao cho Trường MG
Sơn Ca làm thêm biểu mẫu Nhà trẻ Cty Cao Su, MN Sao Sáng làm thêm biểu mẫu
Nhà trẻ tư thục Thị trấn, MG Âu Cơ làm thêm Nhà trẻ Cty Bình Dương)
- Thời gian gửi hồ sơ về phòng GD-ĐT trước ngày 23/5/2015 qua chỉ Email:
phonggddtchuprong@yahoo.com.vn. Đồng thời gữi bản mềm có chữ ký đóng dấu của
BGH nhà trường nhằm xác nhận tính pháp lý của số liệu.
Nhaän ñöôïc coâng vaên naøy, ñeà nghò caùc ñôn vò thöïc hiện đúng thời gian quy định.
Nôi nhaän:
- Nhö treân (thöïc hieän);
- Löu boä phaän TC.

TRÖÔÛNG PHOØNG GD - ĐT

...
UBND HUYỆN CHƯ PRÔNG
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
PHOØNG GD – Đ T Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Soá : 410./ CV–GD&ĐT
Chö Proâng, ngaøy 08 thaùng 5
naêm 2015
V/v thực hiện báo cáo thông kê giáo dục
trực tuyến kỳ cuối năm ”.
Kính göûi:
Caùc ñôn vò tröôøng hoïc tröïc thuoäc.
- Thc hin công văn số: 455 ngày 27/4/2015 của Sở GD&ĐT Gia Lai “V/v báo
cáo số liệu thống kê kỳ cuối năm học 2014-2015”.
Để thực hiện đúng tiến độ báo cáo dữ liệu về cấp trên. Phoøng Giaùo duïc và Đào tạo
đề nghị các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:
- Tải mẫu Hồ excel trường học k cuối năm tại Webslte Phòng GD-ĐT(tải
đúng h đơn v của mình; lưu ý: Không được thay đổi đơn v) đồng thời cập
nhập đầy đủ vào hồ sơ các dữ liệu theo yêu cầu của biểu mẫu; số liệu phải đảm bảo chính
xác. Rà soát sự tăng giảm của số liệu so với báo cáo kỳ đầu năm. (Giao cho Trường MG
Sơn Ca làm thêm biểu mẫu Nhà trẻ Cty Cao Su, MN Sao Sáng làm thêm biểu mẫu
Nhà trẻ tư thục Thị trấn, MG Âu Cơ làm thêm Nhà trẻ Cty Bình Dương)
- Thời gian gửi hồ sơ về phòng GD-ĐT trước ngày 23/5/2015 qua chỉ Email:
phonggddtchuprong@yahoo.com.vn. Đồng thời gữi bản mềm chữ đóng dấu của
BGH nhà trường nhằm xác nhận tính pháp lý của số liệu.
Nhaän ñöôïc coâng vaên naøy, ñeà nghò caùc ñôn vò thöïc hin đúng thời gian quy định.
Nôi nhaän: TRÖÔÛNG PHOØNG GD - ĐT
- Nhö treân (thöïc hieän);
- Löu boä phaän TC.
Báo cáo thống kê giáo dục trực tuyến cuối kỳ - Người đăng: nqducson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo thống kê giáo dục trực tuyến cuối kỳ 9 10 10