Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thu chi quỹ năm 2014

Được đăng lên bởi lyhatrangls
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND T.T Đồng Đăng
BCH Hội NCT Đồng Đăng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Báo cáo
Thu, Chi Quỹ Năm 2014.
I – Thu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quỹ 2013 chuyển sang :
Đồn công an Đồng Đăng tặng tổng kết 2013:
Đồn BP cửa khẩu Hữu Nghị tặng tổng kết 2013:
TW Hội NCT khen thưởng 2013:
UBND Huyện Cao Lộc khen thưởng 60 năm GPĐBP:
UBND T.T khen thưởng tập thể BCH 2013:
Hội CGC tặng tọa đàm CTĐBP:
Đền quan ủng hộ :
Thu phí bãi dưỡng sinh:

Tổng cộng :

7.308.000 đ
500.000 đ
1.000.000đ
400.000 đ
690.000 đ
200.000 đ
100.000 đ
500.000 đ
8.655.000 đ
19.353.000 đ

II – Chi :
1) Tổng kết 2013:
2) Quà tết Giáp Ngọ 2014 ( Trên 85 tuổi, BCH, chi hội)
đ
3) Thăm hỏi ốm đau:
4) Viếng hội viên trên 90 tuổi + ủy viên BCH:
5) Thăm hỏi Đồn biên Phòng 3/3:
6) Ủng hộ quỹ khuyến học:
7) Tặng quà vợ liệt sĩ 27/7:
đ
8) Mua văn phòng phẩm :
đ
9) Chi dự các đoàn thể, trường học, khu phố:
10) Tọa đàm kỷ niệm CTĐBP + quà tặng CCB:
đ
11) Sơ kết 6 tháng đầu năm , họp BCH:
đ
12) Tọa đàm kỉ niệm CMT8, quốc khánh 2- 9:
13) Mua bóng chuyền hơi ( gồm photo cước):
14) Hỗ trợ đội văn nghệ , luyện tập, tham dự liên hoan tiếng hát NCT:
đ
15) Trích quỹ hỗ trợ các chi hội tổng kết nhiệm kì :
đ
16) Hỗ trợ đội văn nghệ + đêm giao lưu 22/12:
17) Mua tài liệu nghiệp vụ NCT :
Tổng Cộng:
Quỹ Còn
( Một triệu tám trăm tám mươi hai nghìn đồng)

1.760.000 đ
4.500.000
300.000 đ
600.000 đ
200.000 đ
200.000 đ
200.000
63.000
1.700.000 đ
1.400.000
115.000
838.000 đ
600.000 đ
650.000
2. 500.000
520.000 đ
325.000 đ
17.471.000 đ
1.882.000 đ

Đồng Đăng, ngày 20 tháng 12 năm 2014
Kế toán
Chu Ngọc Lan

...
UBND T.T Đồng Đăng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
BCH Hội NCT Đồng Đăng Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Báo cáo
Thu, Chi Quỹ Năm 2014.
I – Thu:
1) Quỹ 2013 chuyển sang : 7.308.000 đ
2) Đồn công an Đồng Đăng tặng tổng kết 2013: 500.000 đ
3) Đồn BP cửa khẩu Hữu Nghị tặng tổng kết 2013: 1.000.000đ
4) TW Hội NCT khen thưởng 2013: 400.000 đ
5) UBND Huyện Cao Lộc khen thưởng 60 năm GPĐBP: 690.000 đ
6) UBND T.T khen thưởng tập thể BCH 2013: 200.000 đ
7) Hội CGC tặng tọa đàm CTĐBP: 100.000 đ
8) Đền quan ủng hộ : 500.000 đ
9) Thu phí bãi dưỡng sinh: 8.655.000 đ
Tổng cộng : 19.353.000 đ
II – Chi :
1) Tổng kết 2013: 1.760.000 đ
2) Quà tết Giáp Ngọ 2014 ( Trên 85 tuổi, BCH, chi hội) 4.500.000
đ
3) Thăm hỏi ốm đau: 300.000 đ
4) Viếng hội viên trên 90 tuổi + ủy viên BCH: 600.000 đ
5) Thăm hỏi Đồn biên Phòng 3/3: 200.000 đ
6) Ủng hộ quỹ khuyến học: 200.000 đ
7) Tặng quà vợ liệt sĩ 27/7: 200.000
đ
8) Mua văn phòng phẩm : 63.000
đ
9) Chi dự các đoàn thể, trường học, khu phố: 1.700.000 đ
10) Tọa đàm kỷ niệm CTĐBP + quà tặng CCB: 1.400.000
đ
11) Sơ kết 6 tháng đầu năm , họp BCH: 115.000
đ
12) Tọa đàm kỉ niệm CMT8, quốc khánh 2- 9: 838.000 đ
13) Mua bóng chuyền hơi ( gồm photo cước): 600.000 đ
14) Hỗ trợ đội văn nghệ , luyện tập, tham dự liên hoan tiếng hát NCT: 650.000
đ
15) Trích quỹ hỗ trợ các chi hội tổng kết nhiệm kì : 2. 500.000
đ
16) Hỗ trợ đội văn nghệ + đêm giao lưu 22/12: 520.000 đ
17) Mua tài liệu nghiệp vụ NCT : 325.000 đ
Tổng Cộng: 17.471.000 đ
Quỹ Còn 1.882.000 đ
( Một triệu tám trăm tám mươi hai nghìn đồng)
Báo cáo thu chi quỹ năm 2014 - Trang 2
Báo cáo thu chi quỹ năm 2014 - Người đăng: lyhatrangls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo thu chi quỹ năm 2014 9 10 585